ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ/Η»

1) Συνιστάται Λογαριασμός με την επωνυμία «Δεν είσαι μόνος/η».

2) Μέλη του αποκλειστικά είναι όλα τα μέλη του ΛΕΑΔ Ξάνθης.

3) Σκοπός του Λογαριασμού είναι η, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, οικονομική βοήθεια των μελών και που αφορά αποκλειστικά την προκαταβολή δαπανών νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα Δημόσια ή Iδιωτικά, υπό την μορφή βραχυχρόνιων άτοκων δανείων και με ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης του ασφαλισμένου από το ΤΥΔΕ και την ασφαλιστική εταιρεία προς τον λογαριασμό κ.λ.π.. Η μη εμπρόθεσμη επιστροφή των δανείων, νοσηλείων κ.λ.π. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και οδηγεί στη διαγραφή του από το ΛΕΑΔΞ.

4)  Ο λογαριασμός διοικείται από τριμελή επιτροπή. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με κοινή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΛΕΑΔΞ και της Ελεγκτικής του Επιτροπής.

Πρόεδρος  του  λογαριασμού ορίζεται  υποχρεωτικά  διατελέσας  πρόεδρος  των Διοικητικών Συμβουλίων του ΛΕΑΔΞ  ή του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης.

Μέλη του λογαριασμού ορίζονται υποχρεωτικά διατελέσαντα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΛΕΑΔΞ ή του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης.

Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και των μελών της τριμελούς Επιτροπής του λογαριασμού συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΞ.

5)  Οι παροχές χορηγούνται  με απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του Λογαριασμού, του Προέδρου του ΛΕΑΔΞ και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης κατά την απόλυτη κρίση τους και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν δημιουργείται απαίτηση του μέλους κατά του λογαριασμού για παροχή βοήθειας.

6) Ο λογαριασμός παρέχει βοήθεια, κυρίως αυτόκλητα.

7) Πόροι του λογαριασμού είναι  : α) η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από το ΛΕΑΔΞ με το ποσό των 50.000 € για την δημιουργία αρχικού κεφαλαίου, β) δωρεές, έρανοι, εκδηλώσεις, κ.λ.π. και γ) η συμβολική συνδρομή των μελών ανερχόμενη στο ποσό των δέκα ευρώ (1Ο €) ετησίως.

                                                                                              ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ