ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

με την επωνυμία

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.)» και με έδρα την Αθήνα, οδός Αχαρνών αρ. 29.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του με καταβολή σ’ αυτά:

 1. Ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης στην περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα), ως επίσης στην περίπτωση στράτευσης ή τοκετού.
 2. Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης όταν συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.
 3. Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης όταν, ανεξάρτητα από τη συνταξιοδότηση τους, καταστούν ολικά και μόνιμα ανίκανα για την άσκηση του επαγγέλματος τους.
 4. Εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης της οικογένειας του εν ενεργεία μέλους σε περίπτωση θανάτου του.
 5. Τακτικής μηνιαίας ενίσχυσης όταν εξέρχονται από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή ανικανότητας και διαγράφονται από το Λ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 3

Σφραγίδα – Σήμα

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. έχει ως σήμα ένα ζυγό και σφραγίδα στρογγυλή που περιμετρικά αναγράφεται η επωνυμία του και στο κέντρο απεικονίζεται ο ζυγός και κάτω από αυτόν αναγράφεται το έτος ίδρυσης (1991). Σε όλα τα έγγραφα του Λ.Ε.Δ.Ε. τίθεται η σφραγίδα του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4

Μέλη

 1. Μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι οι υπογράφοντες το αρχικό καταστατικό του και όλοι όσοι είναι σήμερα εγγεγραμμένοι στα μητρώα του.
 2. Δικαιούνται επίσης να γίνουν μέλη και:

 

2.1.      Οι εν ενεργεία δικηγόροι που είναι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, πλην των Αθηνών, Πειραιώς και θεσσαλονίκης και των οποίων οι Γενικές Συνελεύσεις έλαβαν ή θα λάβουν απόφαση για ένταξη τους στο Λ.Ε.Δ.Ε.

2.2.      Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες που είναι μέλη της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της χώρας.

2.3.      Το μόνιμο και με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικό του Τ.Υ.Δ.Ε.

2.4.      Το προσωπικό του Λ.Ε.Δ.Ε. με σύμβαση αορίστου χρόνου.

2.5.      Το προσωπικό με σχέση δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., ως επίσης και το προσωπικό αορίστου χρόνου των σωματείων ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας που ιδρύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2676/1998, των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε.

 1. Δεν δικαιούνται να είναι μέλη όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί και δια­γραφεί από το Λ.Ε.Δ.Ε. λόγω ολικής και μόνιμης ανικανότητας τους, μετά την επάνοδο τους για οποιοδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία.
 2. Συνταξιούχοι άλλων κλάδων, οι οποίοι διορίζονται δικηγόροι μετά την συνταξιοδότηση τους, εφεξής δεν δύνανται να καταστούν μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.
 3. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Λ.Ε.Δ.Ε. για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
 4. Το δικαίωμα του μέλους που απορρέει από το καταστατικό αυτό είναι απολύτως προσωπικό, η δε ιδιότητα του μέλους δεν κληρονομείται ούτε μεταβιβάζεται, επιδέχεται όμως αντιπροσώπευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.

 

Άρθρο 5

Διαδικασία εγγραφής μελών

 1. Για την εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε. κάθε δικηγόρου, που είναι μέλος Δικηγορικού Συλλόγου της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, περί εντάξεως των μελών του στο Λ.Ε.Δ.Ε., εφόσον ο Σύλλογος δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., και υποβολή στο Λ.Ε.Δ.Ε. αίτησης-δήλωσης από κάθε δικηγόρο.
 2. Για την εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε. των εγγραφόμενων δικηγόρων στα μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων, μετά τη λήψη της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου για την ένταξη των μελών τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., των αμίσθων υποθηκοφυλάκων και των υπαλλήλων του Τ.Υ.Δ.Ε., του Λ.Ε.Δ.Ε., των Δικηγορικών Συλλόγων και των οικείων σωματείων ενίσχυ­σης και αλληλοβοήθειας, απαιτείται η υποβολή αίτησης-δήλωσης στο Λ.Ε.Δ.Ε. από κάθε ενδιαφερόμενο. Η αίτηση υποβάλλεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέσω του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για τα μέλη του, τους υπαλλή­λους του και τους υπαλλήλους των οικείων σωματείων ενίσχυσης και αλ­ληλοβοήθειας, μέσω της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων για τους

άμισθους υποθηκοφύλακες και απευθείας από τους ίδιους, όσον αφορά τους υπαλλήλους του Τ.Υ.Δ.Ε. και Λ.Ε.Δ.Ε.

 1. Κανονισμός ορίζει το περιεχόμενο της αίτησης-δήλωσης εγγραφής και τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος.
 2. Η εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενου ως μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., προϋ­ποθέτει και εξυπονοεί την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρό­ντος καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Κα­νονισμών και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., πράγμα που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος με την αίτηση-δήλωση εγγραφής.
 3. Για την εγγραφή κάθε μέλους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο στη δεύτερη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να αποφασίσει, η εγγραφή θεωρείται ότι έχει αυτοδίκαια συντελεστεί.
 4. Ως ημέρα κτήσης της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημέρα κατα­χώρησης της αίτησης για εγγραφή του ενδιαφερομένου στο πρωτόκολλο του Λ.Ε.Δ.Ε., ανεξάρτητα πότε λήφθηκε η απόφαση για την εγγραφή του.

 

Άρθρο 6

Απόρριψη αίτησης εγγραφής

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να απορρίψει την αίτηση εγγραφής του ενδιαφερομένου ως μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., αν συντρέχει προς τούτο σπουδαίος λόγος.
 2. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή μόνο στη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης, όχι και να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια. Η προσφυγή κατατίθεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, θεωρείται δε ότι ασκήθηκε την ημερομηνία καταχώρησης της στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Λ.Ε.Δ.Ε. ή την ημερομηνία αποστολής της συστημένης επιστολής.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει την προσφυγή για συζήτηση και λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση στην πρώτη, μετά την άσκηση της προσφυγής συνεδρίαση της, κοινοποιεί δε στον ενδιαφερόμενο πρό­σκληση για να παραστεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να εκθέσει τις απόψεις του γραφτά ή προφορικά. Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αναβάλει μια φορά τη λήψη απόφασης επί της προσφυγής αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

4. Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

 

Άρθρο 7

Δικαιώματα των μελών

Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν ίσα δικαιώματα, απολαμβάνουν δε γενικά εξίσου όλες τις ωφέλειες που τους παρέχει η ιδιότητα του μέλους, με βάση όμως το καλώς εννοούμενο συμφέρον του Λ.Ε.Δ.Ε. και τη συναίνεση όλων των μελών του σε ό,τι αφορά την ημερήσια χρηματική ενίσχυση ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των μελών

Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που απορρέ­ουν από το καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ειδικότερα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. υποχρεούνται:

 

2.1.      Να μην ενεργούν, με οποιοδήποτε τρόπο, αντίθετα προς τους σκοπούς του Λ.Ε.Δ.Ε.

2.2.      Να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του κανονισμού λειτουργίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε. και τους νόμους γενικά, που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα του Λ.Ε.Δ.Ε.

2.3. Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Λ.Ε.Δ.Ε.

2.4. Να παρέχουν κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για

την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του

κανονισμού λειτουργίας του Λ.Ε.Δ.Ε.

2.5.      Να υποβάλλουν ειλικρινείς αιτήσεις και δηλώσεις, με φειδώ και αντικειμενικότητα, για τη διάρκεια της ανικανότητας τους προς εργασία και για τη λήψη των δικαιούμενων από το Λ.Ε.Δ.Ε. ενισχύσεων.

2.6.      Να γνωστοποιούν εγγράφως κάθε φορά την οποιαδήποτε προσωπική μεταβολή, που συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε. και της παροχής των χορηγούμενων ενισχύσεων.

3. Με τις ίδιες υποχρεώσεις βαρύνονται και όσα μέλη απωλέσουν την ιδιότητα τους λόγω συνταξιοδοτήσεως τους συνεπεία γήρατος ή ανικανότητας, καθόλη τη διάρκεια που χορηγείται σε αυτά η μηνιαία χρηματική ενίσχυση του άρθρου 20

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΠΟΒΟΛΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ


Άρθρο 9

Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Λ.Ε.Δ.Ε., μετά από έγγραφη αίτηση του. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται στο Λ.Ε.Δ.Ε. τρεις (3) τουλάχιστο μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

 

Άρθρο 10

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

Οποιοδήποτε μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. απωλέσει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Λ.Ε.Δ.Ε. παύει αυτοδίκαια να είναι μέλος του από το χρόνο της απώλειας των προϋποθέσεων αυτών. Έτσι παύουν να είναι μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. ιδίως οι συνταξιοδοτούμενοι για οποιοδήποτε λόγο, όσοι μεταβάλλουν επάγγελμα ή εργασία, όσοι αποβάλλουν για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα τους κλπ. Η απόφαση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. που εκδίδεται στη συνέχεια έχει απλά διαπιστωτικό χαρακτήρα.

 

Άρθρο 11

Αποβολή μελών

1.    Τα μέλη αποβάλλουν την ιδιότητα τους:

1.1.      Όταν ενεργούν με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετα προς τους σκοπούς του Λ.Ε.Δ.Ε.

1.2.      Όταν από υπαιτιότητα τους δεν πληρώσουν τρεις (3) συνεχόμενες τετραμηνιαίες δόσεις των τακτικών εισφορών του Λ.Ε.Δ.Ε.

1.3.      Όταν συντρέχει προς τούτο σπουδαίος λόγος.

1.4.      Όταν τους επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αποβολής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

 

 1. Η αποβολή γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη ακρόαση του υπό αποβολή μέλους, για αυτό κοινοποιεί σ’ αυτό πρόσκληση σε απολογία για το παράπτωμα που το βαρύνει. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης πρέπει να γίνεται πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μέλος απολογείται γραπτά ή προφορικά, αν όμως δεν απολογηθεί, καίτοι κλήθηκε προς τούτο, η απόφαση εκδίδεται ερήμην του.
 2. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου το μέλος έχει το δικαίωμα να ασκήσει μόνο προσφυγή στη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης, όχι και να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια. Η προσφυγή κατατίθεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, θεωρείται δε ότι ασκήθηκε την ημερομηνία καταχώρησης της στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Λ.Ε.Δ.Ε. ή την ημερομηνία αποστολής της συστημένης επιστολής.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει την προσφυγή για συζήτηση και λή­ψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση στην πρώτη, μετά την άσκηση της προσφυγής συνεδρίαση της, επιδίδει δε στον ενδιαφερόμενο πρόσκληση για να παραστεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να εκθέσει τις απόψεις του γραφτά ή προφορικά. Η πρόσκληση πρέπει να κοινο­ποιείται δέκα ημέρες (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αναβάλει μια φορά τη λήψη απόφασης επί της προσφυγής αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

5. Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

 

Άρθρο 12

Πειθαρχικές ποινές

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση του, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, πειθαρχικές ποινές, μετά από προηγούμενη ακρόαση του μέλους, στο οποίο γνωστοποιείται κατόπιν προσκλήσεως του. Το μέλος απολογείται γραπτά ή προφορικά, αν όμως δεν απολογηθεί, καίτοι ειδοποιήθηκε προς τούτο, η απόφαση εκδίδεται και ερήμην του.
 2. Οι πειθαρχικές ποινές είναι η επίπληξη, το πρόστιμο, η διακοπή των ενισχύσεων, προσωρινά ή οριστικά, η ανάκληση των χορηγούμενων ή χορηγηθεισών ενισχύσεων, καθώς και η αποβολή του μέλους.
 3. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

3.1.      Όταν το μέλος δεν συμμορφώνεται με το καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

3.2.      Όταν το μέλος υποβάλλει ανειλικρινείς αιτήσεις και δηλώσεις για τη διάρκεια της αδυναμίας του προς εργασία και για τη λήψη των δικαιούμενων από το Λ.Ε.Δ.Ε. ενισχύσεων.

3.3.      Όταν το μέλος γενικά με τις πράξεις ή παραλείψεις του προσβάλλει ή θίγει το κύρος του Λ.Ε.Δ.Ε. και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του.

 

Άρθρο 13

Αποτελέσματα αποχώρησης και αποβολής

1. Τα μέλη που αποχωρούν από το Λ.Ε.Δ.Ε. ή απόλλυνται την ιδιότητα τους ή αποβάλλονται από το Λ.Ε.Δ.Ε. και διαγράφονται από αυτόν, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Λ.Ε.Δ.Ε., ούτε και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή των εισφορών ή των άλλων πόρων που κατέ­βαλαν στο Λ.Ε.Δ.Ε., για την καταβολή δε της εισφοράς τους και για τις λοιπές υποχρεώσεις τους ευθύνονται μέχρι την ημέρα της διαγραφής τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9.

2. Όλα τα μέλη δηλώνουν ότι με την εγγραφή τους στο Λ.Ε.Δ.Ε. παραιτούνται οποιουδήποτε τυχόν δικαιώματος τους για επιστροφή των εισφορών που έχουν καταβάλει στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι την αποχώρησης τους ή αποβολής ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., έστω και αν αυτό στηρίζεται στις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα εγγεγραμμένα μέχρι σήμερα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., τα οποία δηλώνουν την παραίτηση τους αυτή δια της εγκρίσεως της τροποποίησης του καταστατικού.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 14

Τακτικοί και έκτακτοι πόροι

 1. Οι πόροι του Λ.Ε.Δ.Ε. διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
 2. Τακτικοί πόροι είναι:

 

2.1.      Η εφ άπαξ εισφορά εγγραφής κάθε μέλους που εντάσσεται στο Λ.Ε.Δ.Ε., η οποία ορίζεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δραχμές ή εκατόν τριάντα δύο (132) ευρώ.

2.2.      Η μηνιαία τακτική εισφορά κάθε μέλους, η οποία ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) δραχμές ή δώδεκα (12) ευρώ.

2.3.      Ποσοστό 25% στην ονομαστική αξία των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε. που χρησιμοποιούνται από τους δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Με τον πόρο αυτό βαρύνονται μόνο οι δικηγόροι και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες.

2.4.      Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του Λ.Ε.Δ.Ε.

3.    Έκτακτοι πόροι είναι οι τυχόν εκούσιες εισφορές των μελών ή τρίτων,
ως επίσης και κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαμβάνεται στην προη-
γούμενη παράγραφο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεές, κληρονομιές ή
κληροδοσίες, ως και κάθε υπέρ των σκοπών του Λ.Ε.Δ.Ε. εκ μέρους του Κράτους ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδα­πών ή αλλοδαπών ή ιδιωτών, επιχορήγηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση.

4.    Οι πόροι των περιπτώσεων 2.1. και 2.2. της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού εισπράττονται από το Λ.Ε.Δ.Ε. ως εξής:

4.1.      για τους δικηγόρους – μέλη, από τους Δικηγορικούς Συλλόγους που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. Οι Σύλλογοι δικαιωματικά παρακρατούν από τα μέλη τους ανάλογα χρηματικά ποσά από τα Ταμεία Συνεργασίας ή από διανεμητικούς λογαριασμούς, προεισπράξεις αμοιβών ή από κάθε είδους εισπράξεις που αποφασίζουν αυτοί για τα μέλη τους,

4.2.      για τους υποθηκοφύλακες, από την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων,

4.3.      για τους υπαλλήλους των Δικηγορικών Συλλόγων και των σωματείων ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους,

4.4.      για τους υπαλλήλους του Τ.Υ.Δ.Ε. και Λ.Ε.Δ.Ε. με απευθείας καταβολή της εισφοράς τους στο Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 1. Οι πόροι των περιπτώσεων 2.1. και 2.2. της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αποδίδονται σε τρεις (3) ισόποσες τετραμηνιαίες δόσεις και κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
 2. Η διαδικασία είσπραξης του πόρου της περίπτωσης 2.3. της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, καθώς και ο τρόπος πληρωμής του από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και τους σε αναστολή τελούντας δικηγόρους, ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Οι πόροι των περιπτώσεων 2.1., 2.2. και 2.3. της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της και μετά από πρόταση του ΔΣ του Λ.Ε.Δ.Ε., μπορεί να καταργεί ή να τροποποιεί υπάρχοντες πόρους ή να επιβάλλει νέους, καθορίζοντας και τον τρόπο είσπραξης τους.

 

Άρθρο 15

Διασφάλιση Περιουσίας

 1. Τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε. κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Λ.Ε.Δ.Ε. και σε καταστήματα ή υποκατάστημα της έδρας του. Για την αντιμετώπιση δαπανών τρεχούσης φύσεως ο Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε. φυλάσσει χρηματικό ποσό σε μετρητά, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της εκάστοτε εφάπαξ εισφοράς εγγραφής μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε κάθε είδους επένδυση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε., εφόσον όμως εξασφαλίζεται το κεφάλαιο και σταθερό και ικανοποιητικό επιτόκιο ή κέρδος. Δύναται επίσης να επενδύει τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε. και σε Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος μέχρι τριάντα επί τοις εκατό (30%) των αποθεματικών του, ως επίσης και σε Μετοχικά ή Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια μέχρι επτά και ήμισυ επί τοις εκατό (7,5% ) των αποθεματικών του. Δύναται επίσης να επενδύει τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε. και σε ακίνητα.
 3. 3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για την αυξομείωση των ποσοστών της προηγούμενης παραγράφου, για κάθε μορφής επένδυση ή τοποθέτηση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε., ως επίσης και να αναθέτει την ολική ή μερική διαχείριση τους σε τρίτους.
 4. Οι αναλήψεις των κατατεθειμένων κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε. ενεργούνται πάντοτε και από κοινού, από τον Σύμβουλο Ταμία και το Διευθυντή του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Άρθρο 16

Οικονομική διαχείριση

 1. Οι λογαριασμοί του Λ.Ε.Δ.Ε. τηρούνται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατά την λήξη της οικονομικής χρήσεως συντάσσεται ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
 2. 2. Κατά το κλείσιμο της χρήσης δημιουργείται εγγυητικό αποθεματικό κεφάλαιο σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του πλεονάσματος.
 3. Οι πληρωμές του Λ.Ε.Δ.Ε. ενεργούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Για κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδονται γραμμάτια εισπράξεως και εντάλματα πληρωμής που φέρουν τις υπογραφές του Διευθυντή, του Λογιστή και του Ταμία υπαλλήλου του Λ.Ε.Δ.Ε.
 5. Με Κανονισμό ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Άρθρο 17

Ημερήσια χρηματική ενίσχυση

1.    Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί:

1.1.      Στα μέλη του, που έχουν την ιδιότητα μόνο του δικηγόρου και του άμισθου υποθηκοφύλακα, ημερήσια χρηματική ενίσχυση, για την αναπλήρωση του εισοδήματος τους, εφόσον από ασθένεια, σωματική ή ψυχική, ή από ατύχημα αδυνατούν πλήρως να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ως ασθένεια δεν θεωρείται η εγκυμοσύνη, εκτός αν και από παθολογικά αίτια η εγκυμονούσα αδυνατεί πλήρως να προσφέρει τις υπηρεσίες της.

1.2.      Στα μέλη του, που έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου και του άμισθου

υποθηκοφύλακα, ημερήσια χρηματική ενίσχυση για την αναπλήρω­ση του εισοδήματος τους σε περίπτωση στράτευσης τους ως εφέδρων. Δεν χορηγείται η ενίσχυση αυτή στην περίπτωση γενικής επιστρατεύσεως και της κανονικής τους στρατιωτικής θητείας.

1.3.      Σε όλες τις γυναίκες μέλη του χρηματική ενίσχυση λόγω τοκετού.

2.    Την ημερήσια χρηματική ενίσχυση της προηγούμενης παραγράφου
δικαιούνται τα μέλη που αναφέρονται σ’ αυτήν, μετά την παρέλευση έξι (6)
μηνών από την εγγραφή τους στο Λ.Ε.Δ.Ε. και εφόσον η αδυναμία επήλθε
ή ο τοκετός έλαβε χώρα, μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών από την
εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε. Αν όμως το μέλος εγγραφεί στο Λ.Ε.Δ.Ε. σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ορκωμοσία του στο πρώτο λειτούργημα του ή σε περίπτωση δικηγόρων μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγ­γραφή του στο νέο Δικηγορικό Σύλλογο λόγω μεταγραφής, αν προέρχεται από Δικηγορικό Σύλλογο που δεν έχει ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., δικαιούται την ημερήσια χρηματική ενίσχυση από την ημερομηνία εγγραφής του στον Λ.Ε.Δ.Ε.

 1. Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση ορίζεται σε επτά χιλιάδες (7.000) δραχμές ή είκοσι ένα (21) ευρώ για κάθε ημέρα που το μέλος αδυνατεί πλήρως να προσφέρει τις υπηρεσίες του, χορηγείται δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο κρίνει κατά περίπτωση, περί του αριθμού των ημερών αδυναμίας παροχής των υπηρεσιών, ανάλογα με την ασθένεια ή το ατύχημα.
 2. 4. Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση χορηγείται εφόσον η αδυναμία του μέλους για προσφορά των υπηρεσιών του διήρκησε περισσότερες από δέκα (10) ημέρες. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που το μέλος έχει νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, θεραπευτήριο ή κλινική ή έχει στρατευθεί, η χρηματική ενίσχυση χορηγείται έστω και αν η παραμονή για νοσηλεία ή η στράτευση διήρκησε λιγότερες από δέκα (10) ημέρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του, εκτιμώντας τις ειδικότερες περιστάσεις, δύναται να χορηγεί την ημερήσια χρηματική ενίσχυση και όταν η διάρκεια της αδυναμίας του μέλους για προσφορά; των υπηρεσιών είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
  1. 5. Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί η    αδυναμία του μέλους για προσφορά των υπηρεσιών του από την ίδια αιτί­α, δεν μπορεί όμως αυτή να υπερβεί τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συ­νολικά.

Στην περίπτωση του εδαφίου 2 της περιπτώσεως 1.1. της παρα­γράφου 1 του άρθρου αυτού η ημερήσια χρηματική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν η αδυναμία της εγκυμονού­σας για προσφορά των υπηρεσιών της οφείλεται οπωσδήποτε και αναμ­φισβήτητα σε αίτια άσχετα προς την εγκυμοσύνη. Νέα ημερήσια χρηματι­κή ενίσχυση χορηγείται εφόσον η αδυναμία του μέλους για προσφορά των υπηρεσιών του προέρχεται από άλλη νεώτερη και μεταγενέστερη αιτί­α ή από την ίδια αιτία εφόσον όμως στην τελευταία περίπτωση αυτή παρήλθε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της χορήγησης της προηγούμενης χρηματικής ενίσχυσης. Η χρηματική ενίσχυση της περι­πτώσεως 1.3. της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισούται με την ημε­ρήσια οικονομική ενίσχυση τριάντα (30) ημερών.

6. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήσει τριμελές ιατρικό συμβούλιο, το οποίο και θα εξετάσει το μέλος που αδυνα­τούσε ή αδυνατεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του λόγω ασθενείας, αν δε από την εξέταση διαπιστωθεί το ανίατο της νόσου και η ολική και μόνιμη αδυναμία του για προσφορά των υπηρεσιών του, αποφασίζει την κατα­βολή της ενίσχυσης λόγω ολικής μόνιμης ανικανότητας και προβαίνει στην διαγραφή του από μέλος. Στην περίπτωση αυτή κάθε ποσό που κα­ταβλήθηκε για ημερήσια ενίσχυση λόγω ασθενείας συμψηφίζεται με τη χορηγούμενη εφάπαξ ενίσχυση.

 

Άρθρο 18

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρατος

 

 1. Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί στα μέλη του, τα οποία για οποιοδήποτε λόγο παραιτούνται από την ενεργό υπηρεσία και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ασφαλιστικό τους φορέα, εφάπαξ χρηματική ενίσχυση ανάλογη με το χρόνο συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. Η ενίσχυση αυτή χορηγεί­ται εφόσον το μέλος έχει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε., όσοι όμως έχουν γραφτεί στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι αυτήν την τροπο­ποίηση του καταστατικού αρκεί να έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συμμετοχή στο Λ.Ε.Δ.Ε. Η συμμετοχή του μέλους στο Λ.Ε.Δ.Ε. αρχίζει από την ημερομηνία της εγγραφής του σ’αυτόν.
 2. Οι διοριζόμενοι εφεξής δικηγόροι ή υποθηκοφύλακες ή προσλαμβα­νόμενοι ως υπάλληλοι στο Τ.Υ.Δ.Ε., Λ.Ε.Δ.Ε., Δικηγορικούς Συλλόγους και στα σωματεία ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας του άρθρου 31 του Ν. 2676/1998 μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους, δεν δικαιούνται την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση του άρθρου αυτού, εκτός αν έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε έτη συνεχούς συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε.
 3. 3. Η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση ορίζεται για όσους εξήλθαν της ενερ­γού υπηρεσίας το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 1993 μέχρι 31 Δε­κεμβρίου 1996 στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών ή χίλια τετρακόσια εξήντα επτά και τριάντα πέντε (1.467,35) ευρώ και για όσους εξήλθαν της ενεργού υπηρεσίας το χρονικό διάστημα από 1-1-1997 μέχρι 31-12-2000 στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών ή πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα και σαράντα ένα (5.869,41) ευ­ρώ.

4. Στα μέλη που εξέρχονται της ενεργού υπηρεσίας από 1-1-2001 και συνέχεια θα καταβάλλεται ως εφάπαξ χρηματική ενίσχυση το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δρχ, ή πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα και σαράντα ένα (5.869,41) ευρώ, το οποίο όμως θα προσαυξάνε­ται κατά εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) δρχ ή τριακόσια εξήντα έξι και ογδόντα τέσσερα (366,84) ευρώ, για κάθε επί πλέον της διετίας έτος συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. και μέχρι του ορίου συνολικά των δέκα (10) ε­τών.

 

Άρθρο 19

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση

λόγω ολικής μόνιμης ανικανότητας ή Θανάτου

 

 1. Σε περίπτωση ολικής μόνιμης ανικανότητας του μέλους ή θανάτου αυτού, χορηγείται σ’αυτό ή στην οικογένεια του ανάλογα, εφάπαξ χρημα­τική ενίσχυση, εφόσον έχει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συμμετοχή στο ΛΕ.Δ.Ε. Για όσους όμως γράφτηκαν στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι αυτήν την τρο­ποποίηση του καταστατικού , η χρηματική αυτή ενίσχυση χορηγείται ανε­ξάρτητα από το χρόνο συμμετοχής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε.
 2. Το ποσό της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης καθορίζεται για όσους εξήλθαν της ενεργού υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου 1992 στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών ή δύο χιλιάδες εννιακόσια τριά­ντα τέσσερα και εβδομήντα (2.934, 70) ευρώ και για όσους εξήλθαν της ενεργού υπηρεσίας από την 1η Απριλίου 1993 στο ποσό των δύο εκατομ­μυρίων (2.000.000) δραχμών ή πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα και σαράντα ένα (5.869,41) ευρώ. Από 1-1-2001 ισχύουν ανάλογα όσα ανα­γράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 18 του παρόντος.
 3. 3. Η παράγραφος 2 του προηγουμένου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και για την χρηματική ενίσχυση του παρόντος άρθρου.
 4. Ως οικογένεια του δικαιούχου θεωρούνται ο ή η σύζυγος και τα τέκνα του, οι οποίοι λαμβάνουν τη χρηματική ενίσχυση ισομερώς. Αν δεν υπάρ­χουν σύζυγος και τέκνα, η χρηματική ενίσχυση χορηγείται ισομερώς στους γονείς του αποβιώσαντα. Αν δεν υπάρχουν γονείς περιέρχεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ως έκτακτος πόρος.

 

Άρθρο 20

Μηνιαία χρηματική ενίσχυση

 1. Ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί στα μέχρι την 31-12-1995 εγγεγραμμένα μέλη του, που συνταξιοδοτούνται από 1-1-1996 και συνέχεια και δικαιούνται την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση των άρθρων 18 και 19 του παρόντος, μηνιαία χρηματική ενίσχυση ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών ή ογδόντα οκτώ και τέσσερα (88,04) ευρώ.
 2. Μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που έχουν εγγραφεί από 1-1-1996 και συνέχεια, θα δικαιούνται να εισπράττουν την μηνιαία τακτική ενίσχυση όταν θα συ­μπληρώνουν μια δεκαετία συνεχούς και συνεπούς συμμετοχής τους στον λογαριασμό.
 3. 3. Στο χρονικό περιορισμό της δεκαετίας δεν υπάγονται τα μέλη εκείνα που συνταξιοδοτούνται λόγω ολικής μόνιμης ανικανότητας.
 4. Για τα μέλη που συνταξιοδοτούνται από 1-1-2001 και συνέχεια, το μηνιαίο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών ή ογδόντα οκτώ και τέσσερα (88,04) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) δρχ ή τρία και εξήντα επτά (3,67) ευρώ, για κάθε επί πλέον της διετίας έτος συμμετοχής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε. και μέχρι του ορίου των δέκα (10) ετών.
 5. Για την χορήγηση αυτής της ενίσχυσης στους διοριζόμενους δικηγό­ρους μετά το πεντηκοστό (50) έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζονται οι δια­τάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος.
 6. Η μηνιαία τακτική ενίσχυση είναι προσωποπαγής, διακόπτεται δε με το θάνατο του δικαιούχου και δεν κληρονομείται, ούτε και εκχωρείται.

 

Άρθρο 21

Γενικές διατάξεις

 1. Για τη χορήγηση των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, το δικαιούχο μέλος και σε περίπτωση θανάτου του οι συγγενείς του, πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Λ.Ε.Δ.Ε. Στην περίπτωση που δεν έχει εκπληρώσει αυτές, οι οφειλή συμψηφίζεται με την δικαιούμε­νη ενίσχυση.
 2. Οι ενισχύσεις του κεφαλαίου αυτού προς τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι άσχετες με οποιεσδήποτε τυχόν καταβολές από τα σωματεία αλληλοβοή­θειας των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων ή τους ασφαλιστικούς οργανι­σμούς ή τις ασφαλιστικές εταιρίες.
 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικη­τικού Συμβουλίου, αυξομειώνεται το ύψος των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λ.Ε.Δ.Ε.
 4. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του (Κανονισμό) καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται για τη χορήγηση των ενισχύσεων του κεφαλαίου αυτού, τον τρόπο καταβολής αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφα­λαίου αυτού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

Άρθρο 22

Όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.

Τα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών του

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε. και απο­φασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν κα­ταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει επίσης για οποιοδήποτε θέμα, που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπα­χθεί όμως στη κρίση της μετά από απόφαση την πλειοψηφίας του αριθ­μού των μελών του οργάνου, οπότε αυτή έχει την ευθύνη. Η Γενική Συνέ­λευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.
 2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια:

 

2.1.       Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Ε­πιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής.

2.2.       Να εγκρίνει και να αναμορφώνει τον προϋπολογισμό.

2.3.       Να εγκρίνει τον ισολογισμό και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2.4.       Να εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλί­ου.

2.5.       Να αναθεωρεί, να ανακαλεί και να επικυρώνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.6.       Να αποφασίζει επί των προσφυγών που ασκούνται ενώπιον της σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

2.7.       Να αποφασίζει για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ’αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από άλλο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε.

2.8.       Να παύει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όλο το Διοικητικό Συμ­βούλιο αν παραβαίνουν το παρόν καταστατικό ή ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς του.

2.9.       Να εγκρίνει την αποβολή των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

2.10.    Να αποφασίζει για την αγορά ή πώληση ακινήτου.

2.11.   Να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού.

2.12.   Να αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου, τη διά­λυση του και τον διορισμό εκκαθαριστών.

2.13.   Να ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., τους δωρητές και τους ευεργέτες του.

 

 

Άρθρο 24

Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση

1.   Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούνται:

1.1.     Οι δικηγόροι – μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. από τους Προέδρους ή τους νομί­μους αναπληρωτές τους των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε.

1.2.     Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπλη­ρωτή του της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, της οποίας είναι μέλη.

1.3.     Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών από τον εκάστοτε διευθυντή του Λ.Ε.Δ.Ε.

2.   Κάθε εκπρόσωπος έχει τόσες ψήφους όσα τα εγγεγραμμένα στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέλη του Συλλόγου ή της  νωσης που εκπροσωπεί, ενώ ο διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε. έχει τόσες ψήφους όσοι και οι υπάλληλοι – μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. Ειδικά όμως όπου η ψηφοφορία είναι μυστική κάθε εκπρόσωπος των μελών διαθέτει, για εξασφάλιση της μυστικότητας των εκλογών, μία μόνο ψήφο.

 

Άρθρο 25

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωτικά μεν μια φορά το χρόνο, τον Απρί­λιο ή Μάιο, έκτακτα δε, αν κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει έγγραφα το 1/3 τουλάχιστον των εκπροσώπων των μελών. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τους αι­τούντες, να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να αναγράφει τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανήσει τα μέλη ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο.

 1. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέ­ρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα, εκτός αν υπάρχει έκτακτη και επείγουσα ανάγκη, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλί­ου, οπότε καλείται σε τρεις (3) τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι έγγραφη, πρέπει δε να αναφέρει τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τρόπο σαφή, στην περίπτωση δε της σύγκλησης για έκτακτη και επείγουσα ανάγκη , πρέπει να αναφέρεται και αυτή. Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται με συ­στημένη επιστολή στους εκπροσώπους των μελών ή με fax. Η ημέρα της αποστολής και της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται για τον υπολογισμό της προθεσμίας σύγκλησης.
 2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για θέματα που ανα­γράφονται στην πρόσκληση, για να αποφασίσει δε για θέμα που δεν α­ναγράφεται στην πρόσκληση πρέπει να παρευρίσκονται όλοι οι εκπρό­σωποι των μελών και να μη διαφωνεί κανένας για τη λήψη απόφασης.
 3. 4. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τη Γενική Συνέ­λευση, πρέπει τα μέλη που εκπροσωπούν οι παρόντες εκπρόσωποι να είναι περισσότερα από τα μέλη που εκπροσωπούν οι απόντες εκπρόσω­ποι. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης, θεωρείται δε ότι υπάρχει μέχρι τη λήξη της όσα μέλη και αν παραμείνουν σ’αυτήν. Αν δεν υπάρχει απαρτία η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται την ίδια ημέρα και ώρα της μεθεπόμενης εβδομάδας, εκτός αν η σύγκληση έγινε για λόγους έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, οπότε συνέρχεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία αρκεί να παρευ­ρίσκεται οποιοσδήποτε αριθμός εκπροσώπων των μελών. Στην επαναλη­πτική Γενική Συνέλευση οι εκπρόσωποι καλούνται όπως στην παράγραφο δύο του παρόντος άρθρου, εκτός αν στην αρχική πρόσκληση αναγραφό­ταν πότε θα γίνει η επαναληπτική συνέλευση σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, οπότε δεν καλούνται ούτε οι παρόντες ούτε οι απόντες εκπρό­σωποι των μελών.
 4. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τη Γενική Συνέ­λευση που αφορά την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Λ.Ε.Δ.Ε., πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των εκπροσώπων των μελών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύ­τερο (1/2) των μελών του. Για τη μεταβολή του σκοπού του Λ.Ε.Δ.Ε. απαι­τείται η συναίνεση όλων των μελών, η συναίνεση δε των απόντων δίδεται εγγράφως.
 5. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφο­φορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδοτήσεις.
 6. Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, κατευθύνει τη συζήτη­ση, δίνει το λόγο στους επιθυμούντες και τους τον αφαιρεί αν παρεκτρέ­πονται, φροντίζει γενικά για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων και λήψη αποφάσεων και κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέ­λευσης.
 7. Οι συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που λαμβά­νονται καταχωρούνται από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδικό βιβλίο, τα πρακτικά, μετά δε από αίτηση εκπροσώπου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακρι­βώς τη γνώμη του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρό­ντων και απόντων εκπροσώπων των μελών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, τα δε αντίγραφα αυτών μόνο από τον Πρόεδρο.
 8. Δεν δικαιούται να ψηφίσει εκπρόσωπος των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργη­ση δίκης μεταξύ του Λ.Ε.Δ.Ε. και του εκπροσώπου ή της συζύγου του ή συγγενούς αυτού εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού.
 9. 10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Η ψηφοφορία είναι πάντοτε φανερή, εκτός αν αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε είναι μυ­στική.
 10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από την εκλογή Διοικη­τικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, λαμβάνονται με πλειοψη­φία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων εκπροσώπων των μελών, εφόσον εκπροσωπούν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. Εξαι­ρετικά όμως οι αποφάσεις που αφορούν την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων εκπροσώπων των μελών, εφόσον εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
 11. Για κάθε ζήτημα που παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση και δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό λύνεται με ψηφοφορία των εκπρο­σώπων των μελών.

 

Άρθρο 26

Τακτική Γενική Συνέλευση

Στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του για όσα έγιναν τη προηγού­μενη χρονιά, διαβάζεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης και ύστερα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της δια­χείρισης. Στην ίδια Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων της καινούργιας χρονιάς, που έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 27

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Λ.Ε.Δ.Ε. σε όλες του τις σχέσεις, δικαστικές και εξώδικες, επιμελείται των υποθέσεων του και α­ποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του.

2.   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

2.1.      Μεριμνά για την ακριβή εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέ­λευσης και των διατάξεων του καταστατικού αυτού.

2.2.      Φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Λ.Ε.Δ.Ε.

2.3.      Ασκεί κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική.

2.4.      Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, προπαρασκευάζει τα θέματα που θα συζητηθούν και εισηγείται γι’αυτά.

2.5.      Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό του έτους.

2.6.      Συντάσσει και τηρεί την αλληλογραφία.

2.7.      Κρατά και φυλάσσει τα αρχεία των μελών και τη σφραγίδα του Λ.Ε.Δ.Ε.

2.8.      Αποφασίζει για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Λ.Ε.Δ.Ε. και τη διαγραφή των μελών, όπως ορίζει αυτό το καταστατικό.

2.9.      Καθορίζει τα καθήκοντα του Διευθυντή και του προσωπικού του Λ.Ε.Δ.Ε., προσλαμβάνει αυτούς.

2.10.   Ορίζει ειδικές επιτροπές από μέλη του, για τη μελέτη και εισήγηση διαφόρων θεμάτων που ενδιαφέρουν το Λ.Ε.Δ.Ε.

2.11.   Αποφασίζει για τη διενέργεια οποιουδήποτε δικαστικού αγώνα ή για την παρέμβαση σε εκκρεμή δίκη, για το συμφέρον του Λ.Ε.Δ.Ε. και ορίζει για τον σκοπό αυτό πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Άρθρο 28

Συγκρότηση σε σώμα – Θητεία

 1. Ο Λ.Ε.Δ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά, από τη Γενική Συ­νέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. με μυστική ψηφοφορία, που συνέρχεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου κάθε τρίτου έτους της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν οι ακόλουθοι:

2.1.       όλοι οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί οτο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως και ένας δικηγόρος που υποδεικνύεται από το Διοι­κητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του, εφόσον έχει συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια δικηγορία

2.2.       ο πρόεδρος της ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και

2.3.       ο Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 1. 3. Τα τακτικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχονται στην πρώτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντι­πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέ­δρου, Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.
 2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια, αρχίζει την 1π Ιανουαρίου του επομένου έτους από την εκλογή του και λήγει την 31ι Δεκεμβρίου του τρίτου έτους.
 3. 5. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή ανακληθεί ή με οποιοδήποτε λόγο εκπέσει της ιδιότητας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. Αν παραιτη­θεί ή ανακληθεί ή με οποιοδήποτε λόγο εκπέσει της ιδιότητας του ο Πρόε­δρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας ή ο Ταμίας, καλείται το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος και το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη νέο του σύνθεση, εκλέγει τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή Γραμματέα ή Ταμείο κατά περίπτωση.

 

Άρθρο 29

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη αποφάσεων

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα έκτακτα όταν κριθεί αυτό αναγκαίο ή το ζητήσουν από τον Πρόεδρο αντίγραφα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με αίτηση τους, στην οποία πρέπει να αναγράφουν τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία περίπτωση Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της αίτησης, διαφορετικά συγκαλείται τους αιτούντες για τη συζήτηση μόνον των θεμάτων που αναγράφονται στην αίτηση τους

 1. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται στα γραφεία του ή και εκτός αυτών αν αποφασίσει αιτιολογημένα το Διοικητικό Συμ­βούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη του με συστημένη επιστολή ή με fax τουλάχιστο τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση και στην οποία ανα­γράφεται ο τόπος, η ημερομηνία και τα θέματα για συζήτηση. Δεν απαιτεί­ται η αποστολή πρόσκλησης αν η ημερομηνία και τα θέματα της συνεδρί­ασης είχαν οριστεί από την προηγούμενη συνεδρίαση, εκτός αν κάποιο μέλος ήταν απόν, οπότε αποστέλλεται μόνο σ’αυτό η πρόσκληση.
 2. Για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρου­σία πέντε (5) τουλάχιστο μελών του, οπωσδήποτε δε του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, όταν ο Πρόεδρος κωλύεται, συμπεριλαμβανομένου στον αριθμό των πέντε. Οι συνεδριάσεις του είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασί­σει το αντίθετο, σ’αυτές δε έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται οποιοδήποτε μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών και κάθε άλλο μέλος μετά από απόφαση του Διοι­κητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποβάλει αυτούς που ενοχλούν.
 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για θέματα εμπιστοσύνης, προσωπικά θέματα ή αν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του, οπότε οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και οι συζητήσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμ­βουλίου, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. 5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του, καλείται στην επόμενη συ­νεδρίαση να δώσει εξηγήσεις για την απουσία του. Αν δεν προσέλθει ή αν οι λόγοι που θα προβάλει δεν είναι επαρκείς εκπίπτει του αξιώματος του.

6. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται η άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου αλλά μόνον προ­σφυγή ενώπιον της Γ ενικής Συνέλευσης, η οποία ασκείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου έξι (6) του παρόντος καταστατικού.

 

 

Άρθρο 30

Ειδικά καθήκοντα

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Λ.Ε.Δ.Ε στα Δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές και λοιπές διοικητικές κα άλλες αρχές. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, κατάρτιζε την ημερήσια διάταξη, κηρύσσει την έναρξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει και διευθύνει αυτές, δίνει το λόγο σ’αυτούς που το ζητάνε και τον αφαιρεί από αυτούς που εκτρέπονται κηρύσσει τη λήξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως επίσης όλα τα έγγραφα. Επιβλέπει και φρόντιζε για τη σωστή τήρηση του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενική Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντά του και όταν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, ένα μέλος του Διοικητικό Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό μετά από ψηφοφορία.
 2. Ο Γραμματέας διευθύνει τη γραμματεία του Λ.Ε.Δ.Ε., τηρεί τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γ ενική Συνέλευσης, ως και τα λοιπά βιβλία του, φροντίζει για την ενημέρωσή τους και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και όλα τα έγγραφα του. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του.
 3. Ο Ταμίας επιβλέπει την ακριβή και πιστή τήρηση των λογιστικό βιβλίων και στοιχείων. Ενεργεί με το Διευθυντή του Λ.Ε.Δ.Ε. τις αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Λ.Ε.Δ.Ε. και τα επενδυμένα κεφάλαια αυτού. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του.

 

 

 

Άρθρο 31

Έξοδα μελών – Ευθύνη – Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του, καταβάλ­λονται τα έξοδα κίνησης και διαμονής για τη συμμετοχή τους στις συνε­δριάσεις, ως επίσης και τα έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Λ.Ε.Δ.Ε. Τα έξοδα αυτά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα μεταξύ τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις διατά­ξεις του Α.Κ. και των νόμων περί σωματείων, δεν έχουν όμως καμιά ευθύ­νη για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις που απουσίαζαν, ε­κτός αν εκ των υστέρων τις ενέκριναν.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσώπων των μελών στη Γενική Συνέλευση.

 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 32

Εξελεγκτική Επιτροπή

 

 1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλί­ου ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, την Εξελεγκτική Επιτροπή, που απο­τελείται από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των μελών στη Γενική Συνέλευ­ση, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι οποίοι ε­κλέγονται, μαζί με δύο αναπληρωματικά, από τη Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επι­τροπής ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στη πρώτη συνεδρίαση της, που συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα, εκλέγει από τα μέλη της το Πρόεδρο της, που είναι υπεύθυνος για τη σύγκληση της και γενικά για τη λειτουργία της. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής αντικαθίσταται από το πρώτο κατά τη σειρά αναπληρωματικό μέλος.
 3. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Λ.Ε.Δ.Ε. και για το σκοπό αυτό συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση που υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση όπου λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να δίνει στην Εξε­λεγκτική Επιτροπή τα βιβλία της διαχείρισης και όλα γενικά τα δικαιολο­γητικά.
 4. Εκτός από τον τακτικό ετήσιο έλεγχο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, μετά από αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των εκπροσώπων των μελών στη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., υποχρεούται να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο αποκλειστικά και μόνο σε θέμα που αφορά την διαχείριση της Περιουσίας του Λ.Ε.Δ.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πόρισμα αυτού του ελέγχου κοινοποιείται τόσο προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και προς όλα τα τακτικά μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 33

Έκλογές – Εκλογικό σύστημα

 

 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν την έναρξη τω αρχαιρεσιών. Τα μέλη της δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 2. Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι υποψηφιότητες αποστέλλονται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ή υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι και την έναρξη των αρχαιρεσιών.
 3. Μετά τη λήξη της υποβολής των υποψηφιοτήτων η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τα ψηφοδέλτια κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων ένα για το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα για την Εξελεγκτική Επιτροπή, παραλαμβάνει τη κάλπη, την οποία σφραγίζει, αφού προηγούμενα την ελέγξει, διαμορφώνει ένα κατάλληλο μέρος που θα αποσύρονται τα μέλη για να ψηφίσουν, με τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας και πα­ραδίδει σε κάθε εκπρόσωπο των μελών από ένα φάκελο και ένα ψηφο­δέλτιο, στο οποίο θέτει μέχρι τόσους σταυρούς προτίμησης όσοι οι εκλε­γόμενοι.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, επιστατεί ώστε να διεξαχθούν οι εκλογές σύμφωνα με τους νόμους, το καταστα­τικό του Λ.Ε.Δ.Ε. και το μητρώο μελών, αποφαίνεται δε προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται.
 5. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα και ανακηρύσσει του εκλεγέντες κατά την σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο καθέ­νας. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή συντάσ­σει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ο ονομαστικός κατάλογος των εκπροσώπων των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ­βουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε., προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά της Γε­νικής Συνέλευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΒΙΒΛΙΑ

 

Άρθρο 34

Βιβλία του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. τηρεί ηλεκτρονικά ή έντυπα τα παρακάτω βιβλία

 1. Μητρώο μελών, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
 3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  1. Βιβλία και στοιχεία που απαιτούνται για την τήρηση του διπλογραφι­κού συστήματος.
  2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα κινητά και ακίνητα του Λ.Ε.Δ.Ε.
  3. 7. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
   1. 8. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

 1. Σε περίπτωση διάλυσης του Λ.Ε.Δ.Ε. η περιουσία του, μετά την εκ­καθάριση που διενεργείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, περιέρχεται στους Δικηγορικούς Συλλόγους που έχουν ενταχθεί σ’αυτόν, στην Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και στους υπαλλήλους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους κατά την ημέρα λήψης της απόφασης για διάλυση.
 2. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με βάση τις διατάξεις του Α.Κ. και των νόμων περί σωματείων.
 3. 3. Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε κατά την αριθ. 21/26-5-2001, συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., αποτελείται δε από τριάντα πέντε (35) άρθρα και τροποποιεί το από 25-9-1993 καταστατικό, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 3644/1993 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 18194/5-1-1994, το οποίο επίσης είχε τροποποιήσει το αρχικό από 14-7-1991 καταστατικό, που είχε εγκριθεί με τη αριθμό 3616/1991 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καταχωρηθεί στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 18194/22-1-1992, η οποία και είχε αναγνωρίσει το Λ.Ε.Δ.Ε.

Το καταστατικό αυτό θα ισχύσει από τη δημοσίευση του στο Βιβλίο Σω­ματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

 

ΑΘΗΝΑ 26 ΜΑΙΟΥ 2001

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Παναγιώτης Κωτούλας                                               Λάμπρος Γκάνης