ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη του:

Τα άρθρα, 5 παρ. 3, 16 παρ. 5 και 21 παρ. 4 του από 26-5-2001 κατα­στατικού του, το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμό 3566/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αποφασίζουμε

 

Άρθρο 1

Διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής στο Λ.Ε.Δ.Ε.

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, για να καταστεί μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε., πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του, τα εξής δικαιολογητικά:

1.1.   αίτηση – δήλωση με την οποία θα ζητά την εγγραφή του σ’αυτόν και στην οποία θα δηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., του Κανονισμού του, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΔΕ.

1.2  βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για τους δικηγόρους και τους υπαλλήλους του, του οικείου Σωματείου για τους υπαλλή­λους του Σωματείου Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας, που ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2676/1998, του Διευθυντή του Τ.Υ.Δ.Ε. για τους υπαλλήλους του και της Ένωσης Αμίσθων Υποθη­κοφυλάκων για τα μέλη της. Στη βεβαίωση αυτή θα αναγράφονται ι: η χρονολογία γέννησης του υποψηφίου μέλους, η ημερομηνία ορκωμο­σίας του, η ημερομηνία εγγραφής του στο Σύλλογο ή ανάληψη καθηκόντων στην υπηρεσία του, η τυχόν ιδιότητα του συνταξιούχου άλλου κλάδου, η ακριβής εργασιακή σχέση για τους έμμισθους υπαλλήλους και η τυχόν αναστολή άσκησης του λειτουργήματος.

 1. Στην αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόμενου δικηγόρου θα περιέχεται οπωσδήποτε ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εξουσιοδότηση και πληρεξου-σιότητα προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του, για την εκπροσώπηση του στα συλλογικά όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε. και για την παρακράτηση από τους διανεμητικούς λογαριασμούς και τις λοι­πές πηγές της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής και της μηνιαίας εισφοράς.
 2. Στην αίτηση-δήλωση των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων, των Σωματείων Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας, του Τ.Υ.Δ.Ε. και του Λ.Ε.Δ.Ε., θα περιέχεται ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή και πληρε­ξουσιότητα προς το Διευθυντή του Λ.Ε.Δ.Ε. να τους εκπροσωπεί στα συλλογικά όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε. Ακόμα θα περιέχεται ειδική εντολή στον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή του Σωματείου ή του Διευ­θυντή του Τ.Υ.Δ.Ε. ή Λ.Ε.Δ.Ε. για την παρακράτηση από τις αποδοχές τους της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής και της μηνιαίας εισφοράς.
 3. Στην αίτηση-δήλωση των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων θα περιέχεται η ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή και πληρεξουσιότητα προς το Διοι­κητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, για την εκ­προσώπηση κάθε μέλους στα συλλογικά όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Άρθρο 2

Οικονομική διαχείριση

 1. Ο προϋπολογισμός κάθε έτους συντάσσεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του μηνός Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους που αφορά.
 2. Τα επί μέρους κονδύλια εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού πρέπει να είναι ανάλογα των πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων της προηγούμενης χρήσης, ως και των πραγματοποιούμενων εσόδων και εξόδων της τρέχουσας χρήσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
 3. Ο Ισολογισμός και Απολογισμός κάθε έτους συντάσσεται και εγκρί­νεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 31η Μαρτίου του κάθε επόμε­νου έτους, διαβιβάζεται δε στην Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι την 30η Α­πριλίου, προκειμένου αυτή να ενεργεί την εποπτεία και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Λ.Ε.Δ.Ε.
 4. Το σύνολο των παραστατικών στοιχείων είσπραξης και πληρωμής, όπως και της λογιστικής απεικόνισης χρεωπιστώσεων (γραμμάτια, εντάλ­ματα, συμψηφιστικά κλπ) τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας του Λ.Ε.Δ.Ε. και καταστρέφονται μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Άρθρο 3

Ενισχύσεις προς τα μέλη Ημερήσια χρηματική ενίσχυση για ασθένεια

 

 1. Η καταβολή της ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης στους δικαιούχους (δικηγόρους και άμισθους υποθηκοφύλακες) προϋποθέτει την άμεση και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση έγγραφη ειδοποίηση κάθε δικαιούχου προς το Λ.Ε.Δ.Ε. ή το Σύλλογο που ανήκει ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της ανικανότητας από αρμόδια πρόσωπα.
 2. Για την καταβολή της ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή στο Λ.Ε.Δ.Ε. έγγραφης αίτησης του δικαιούχου με το σχετικό αίτημα προς ενίσχυση, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητι­κά:

 

2.1.   πιστοποιητικό θεραπευτηρίων ή θεραπόντων γιατρών, στο οποίο θα βεβαιώνεται το είδος της πάθησης, η διάρκεια της νοσηλείας στο θερα­πευτήριο, το χρονικό διάστημα αναρρωτικής άδειας και ο προβλεπόμενος συνολικός χρόνος αποθεραπείας ή ανικανότητας προς εργασία,

2.2.   πιστοποιητικό γιατρού κατά την κρίση και την επιλογή του Προέδρου του οικείου Συλλόγου, ο οποίος αμείβεται από το Λ.Ε.Δ.Ε.,

2.3.   έγγραφη βεβαίωση του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλό­γου, με την οποία θα βεβαιώνεται το ακριβές διάστημα αποχής του δικηγόρου από το λειτούργημα του και η αιτία της ανικανότητας για εργασία, συνοδευόμενη με αντίγραφο του μηχανογραφικού εντύπου ή με σχετική βεβαίωση, από την οποία θα προκύπτουν οι πάσης φύ­σεως δικηγορικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ασθε­νή κατά τον χρόνο της ανικανότητας του.

 1. Τα πιο πάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά το πέρας της ανικα­νότητας και αποχής από τα καθήκοντα του δικαιούχου της ενίσχυσης ή και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, όχι όμως σε μικρότερα των 15 ημε­ρών ανικανότητας.
 2. Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, αντί της βεβαίωσης της παραγράφου 2.3. του άρθρου αυτού θα υποβάλλουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. αντίγραφο της από­φασης του Προέδρου Πρωτοδικών που επιβάλλει την αναπλήρωσή τους στα καθήκοντα του Υποθηκοφύλακα, μαζί με υπεύθυνη δήλωση τους του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι ολόκληρο το χρονικό αυτό διάστημα της αναπλήρωσής τους ήταν ασθενείς και ανίκανοι για εργασία.

 

Άρθρο 4

Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση για τοκετό

 

Για την καταβολή της Η.Χ.Ε. λόγω τοκετού, που καταβάλλεται πά­ντοτε μετά τον τοκετό, απαιτείται η υποβολή αίτησης από τη δικαιούχο στο Λ.Ε.Δ.Ε., με την οποία πρέπει να συνυποβάλλεται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή ιατρική βεβαίωση από αρμόδιο που να αποδεικνύει ότι το παιδί γεννήθηκε νεκρό.

Την ημερήσια χρηματική ενίσχυση λόγω τοκετού δικαιούνται όλες οι γυ­ναίκες μέλη του ΛΕΔΕ.

 

Άρθρο 5

Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση σε στρατευμένους

Για την καταβολή της ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης λόγω στράτευσης (σε εφέδρους δικηγόρους ή υποθηκοφύλακες) απαιτείται η υποβολή αίτη­σης από το δικαιούχο στο Λ.Ε.Δ.Ε., με την οποία πρέπει να συνυποβάλλονται και τα απαραίτητα πιστοποιητικά των αρμοδίων στρατιωτικών αρ­χών από τα οποία αποδεικνύονται οι ημέρες στράτευσης.

 

 

Άρθρο 6

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση κατά την έξοδο από την ενεργό υπηρεσία

 

Για την καταβολή της χρηματικής ενίσχυσης κατά την έξοδο από την υπηρεσία, απαιτείται η υποβολή αίτησης από το δικαιούχο στο Λ.Ε.Δ.Ε., με την οποία πρέπει να συνυποβάλλονται:

 1. αντίγραφο του πιστοποιητικού του Συλλόγου ή της αρμόδιας υπηρε­σίας, που υποβλήθηκε στο συνταξιοδοτικό φορέα για την απονομή της σύνταξης του και
 2. βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών δεν υπήρξε συνταξιούχος άλλου κλάδου ούτε διορίσθηκε δικηγόρος μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας του.

 

Άρθρο 7

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση

σε περίπτωση θανάτου ή ολικής μόνι­μης ανικανότητας

 

Για την καταβολή της χρηματικής ενίσχυσης λόγω θανάτου ή ολικής ανικανότητας, απαιτείται η υποβολή αίτησης από το δικαιούχο στο Λ.Ε.Δ.Ε., με την οποία πρέπει να συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση:

 1. ιατρικά πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ολική μόνιμη ανικα­νότητα του,
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου του μέλους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του μέλους
  1. 3. βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο δικαιούχος που απεβίωσε ή έγινε ολικά και μόνιμα ανίκανος, δεν ήταν συνταξιούχος άλλου κλάδου, ούτε διορίσθηκε δικηγόρος μετά το πεντηκοστό έτος της ηλι­κίας του και

4. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προ­κύπτει η υποβολή αίτησης για παραίτηση του δικαιούχου ένεκα της ολικής και μόνιμης ανικανότητας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής από την οποία να αποδεικνύεται η κατάσταση αυτή της ολικής και μόνιμης ανικανότητας.

 

Άρθρο 8

Γενική διάταξη για την καταβολή των ενισχύσεων

 1. Για την καταβολή όλων των ενισχύσεων απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε. Το Διοικητικό Συμ­βούλιο όμως δικαιούται να εξουσιοδοτήσει το Διευθυντή των υπηρεσιών του να αποστέλλει αμέσως με τη λήψη της αίτησης και πριν από την έ­γκριση της, τις παροχές που αποδεικνύονται έγγραφα και είναι μη αμφι­σβητήσιμες, όπως π.χ. στις περιπτώσεις γέννησης τέκνου, θανάτου, συ­νταξιοδότησης κλπ.
 2. Όλες οι ενισχύσεις καταβάλλονται το συντομότερο δυνατόν και α­ποστέλλονται στο δικαιούχο με ταχυδρομική επιταγή ή τραπεζική εντολή ή άλλο ταχύτατο μέσο ή με κατάθεση σε ατομικούς τραπεζικούς λογαρια­σμούς.
 3. Οι πάσης φύσεως απαιτήσεις των μελών του ΛΕΔΕ παραγράφονται εφόσον παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την γέννη­ση τους μέχρι την πρωτοκόλληση της σχετικής αιτήσεως.
 4. Απαγορεύεται η σωρευτική, διαδοχικά, είσπραξη της ημερήσιας χρη­ματικής ενίσχυσης και της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης ένεκα ολικής μόνιμης ανικανότητας. Τυχόν καταβληθέντα χρηματικά ποσά για ημερή­σια αποζημίωση, λόγω ασθενείας, συμψηφίζονται προς ισόποσο τμήμα της εφάπαξ αποζημίωσης λόγω ολικής ανικανότητας.
 5. Απαγορεύεται η σωρευτική, διαδοχικά, είσπραξη της χρηματικής ενί­σχυσης λόγω ολικής μόνιμης ανικανότητας και της εφ’ άπαξ χρηματικής ενίσχυσης λόγω εξόδου από την ενεργό υπηρεσία.

 

Άρθρο 9

Υπερήμερη καταβολή εισφορών.

1.    Η υπαίτια καθυστέρηση καταβολή των κάθε φύσεως οικονομικών
υποχρεώσεων προς το Λ.Ε.Δ.Ε., με επιφύλαξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ.
2 του καταστατικού, συνεπάγεται:

1.1.      την έναρξη τόκων υπερημερίας σε βάρος του οφειλέτη και υπέρ του Λ.Ε.Δ.Ε. από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της προθεσμίας προς εξόφληση των κάθε φύσεως υποχρεώσεων,

1.2.      την αναστολή της υποχρέωσης προς καταβολή κάθε παροχής προς το υπερήμερο μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. Έτσι η μη εμπρόθεσμη εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων των Δικηγορικών Συλλόγων ή της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων ή των μελών – υπαλλήλων κλπ. προς το Λ.Ε.Δ.Ε., συνεπάγεται αυτοδίκαια την αναστολή του δικαιώ­ματος του μέλους να διεκδικήσει την οποιαδήποτε παροχή του.

2.    Η άρση της αναστολής επέρχεται μετά την πλήρη εξόφληση της οφειλής κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

 

Αθήνα 22-2-2003

Ο Πρόεδρος                                   Ο Αντιπρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΚΩ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Τα Μέλη

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΑΝΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΩΣΗΣ (Ταμίας)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΟΜΟΔΗΣ