ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Λ.Ε.Δ.Ε.

Ιστορικό της ίδρυσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η βιοτική ανασφάλεια που εμπεριέχει η δικηγορία και το γεγονός ότι ο δικηγόρος προσφέρει τις υπηρεσίες του με ανάλωση των πνευματικών του δυνάμεων και της σωματικής του αντοχής, με αποτέλεσμα να το συνοδεύει καθημερινά το άγχος και η ασθένεια και πολλές φορές να επακολουθεί ο πρόωρος θάνατος, αποτέλεσαν το ερέθισμα για την εξεύρεση βιώσιμης, αυτοδύναμης, εξυπηρετικής και οικονομικής λύσης του όλου προβλήματος, ενόψει του ότι η υπάρχουσα νομοθεσία δεν κάλυπτε τους κινδύνους αυτούς από την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου. Υπήρχαν βέβαια τα Ταμεία Προνοίας, δεν διέθεταν όμως τέτοια όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και όσοι διέθεταν δεν κάλυπταν πλήρως την παραπάνω ανασφάλεια, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπήρχε ανισότητα εισφορών και παροχών.

Έτσι στη Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Δ.Ε. στις 15-4-1989 ομόφωνα α­ποφασίστηκε η μελέτη του όλου προβλήματος και η υποβολή πρότασης για την επίλυση του. Αρχικά εξετάστηκαν προτάσεις διαφόρων ασφαλιστι­κών εταιρειών για την ομαδική ασφάλιση των δικηγόρων που υπάγονταν στο Τ.Υ.Δ.Ε., απορρίφθηκαν όμως γιατί, ήταν μεν μια εύκολη λύση η ομα­δική ασφάλιση, ήταν όμως συγχρόνως ανεξέλεγκτη και τελικά για τον λό­γο αυτό απρόσφορη. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η σύνταξη αναλογιστι­κής μελέτης από ειδικούς για να υπάρξει σαφής εικόνα του προβλήματος, στη Γενική Συνέλευση δε του Τ.Υ.Δ.Ε. της 7-10-1989 αποφασίστηκε τελι­κά η αυτασφάλιση των μελών του Τ.Υ.Δ.Ε. με νόμιμο σχήμα, που θα κα­θοριζόταν μετά την κατάθεση της αναλογιστικής μελέτης, η οποία είχε α­νατεθεί στον καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Ζευγαρίδη. Αποφασίστηκε επίσης η σύσταση επιτροπής που αποτελούταν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβου­λίου του Τ.Υ.Δ.Ε. Παναγιώτη Παπανδρέου (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων), Αριστείδη Αγάτσα (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών), Κων/νο Ορφανό (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης), Αριστείδη Παπαοικονόμου (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως), Ευάγγελο Μπούρο (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας) και Νικόλαο Καράκο (εκπρόσωπο των δικαστικών επιμελητών), ως επίσης και από τους Δημήτριο Ζηνόζη (Πρόεδρο του Δι­κηγορικού Συλλόγου Πατρών), Γεώργιο Δουβαλόπουλο (Πρόεδρο του Δι­κηγορικού Συλλόγου Λάρισας) και Κων/νο Αναγνωστόπουλο (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων).

Στη Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Δ.Ε. της 13-5-1990 έγινε αναλυτική ει­σήγηση του όλου θέματος από την Επιτροπή καθώς και συγκεκριμένη πρόταση για το θεσμό της αυτασφάλισης με τρεις βασικούς στόχους, την ημερήσια αποζημίωση, την αποζημίωση λόγω θανάτου και την εφάπαξ α­ποζημίωση σε όσους συνταξιοδοτούνται. Μετά και τη μελέτη του καθηγη­τή κ. Σπυρίδωνα Ζευγαρίδη, η οποία συντάχθηκε με την ουσιαστική συμμετοχή του Δ/ντή του Τ.Υ.Δ.Ε. κ. Θωμά Τσαντήλα, ομόφωνα η γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση και ανέθεσε στην Επιτροπή να συντάξει νομοθετικό κείμενο που θα προέβλεπε τη διεύρυνση των σκοπών του Τ.Υ.Δ.Ε. με τροποποίηση του ν. 4507/66 ώστε να είναι επιτρεπτή η δημιουργία κλάδου πρόνοιας με τους παραπάνω βασικούς στόχους. Η Επιτροπή συνέταξε το νομοθετικό κείμενο, αλλά η αρμόδια Υπουργός κ. Μαριέττα Γιαννάκου αρνήθηκε να προβεί στην τροποποίηση γιατί υπήρχε η σκέψη κατάργησης των Ταμείων Προνοίας.

Στις 24-2-1991 συνέρχεται σε συνεδρίαση η νέα Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Δ.Ε. η οποία αποφασίζει οριστικά την ίδρυση αυτοδύναμου φορέ­α, χωρίς τη συμμετοχή των δικαστικών επιμελητών, με την επωνυμία «Λο­γαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών» (Λ.Ε.Δ.Ε.), ανέθεσε δε σε Επιτροπή, που αποτελείτο από τα μέλη – δικηγόρους του Διοικητικού Συμ­βουλίου του Τ.Υ.Δ.Ε., ήτοι τους Αριστείδη Παπαοικονόμου (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως), Παναγιώτη Παπανδρέου (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων), Κων/νο Αναγνωστόπουλο (Πρό­εδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων), Κων/νο Ορφανό (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρουπόλεως) και Μιλτιάδη Ελληνικό (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας) και από τους Δημήτριο Ζηνόζη (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών), Γεώργιο Δουβαλό­πουλο (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας) και Ευάγγελο Μπούρο (Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας) να προχωρή­σουν στη μελέτη ίδρυσης του Λ.Ε.Δ.Ε. με τη μορφή σωματείου του Αστι­κού Κώδικα και στη σύνταξη του καταστατικού. Αποφασίστηκε επίσης να συνέλθουν μέχρι τις 20-3-1991 οι Γενικές Συνελεύσεις των Δικηγορικών Συλλόγων για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή εξουσιοδότη­σης για την υπογραφή του τελικού κειμένου του καταστατικού.

Στις 27-4-1991 συνέρχεται η Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Δ.Ε. η οποία εγκρίνει τις τελικές προτάσεις της Επιτροπής και εκλέγει την Διοικούσα Ε­πιτροπή του Λ.Ε.Δ.Ε. που μετά τη συγκρότηση της σε σώμα, αποτελείτο από τους Παναγιώτη Παπανδρέου, ως Πρόεδρο, Γεώργιο Δουβαλόπουλο ως Αντιπρόεδρο, Δημήτριο Ζηνόζη ως Γενικό Γραμματέα, Κων/νο Αναγνω­στόπουλο, Μιλτιάδη Ελληνικό, Ευάγγελο Μπούρο, Κων/νο Ορφανό, Αρι­στείδη Παπαοικονόμου και Μιχαήλ φαρσάρη ως μέλη . Η Επιτροπή συνέ­ταξε το τελικό κείμενο και στις 14-7-1991 συνήλθε η ιδρυτική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. η οποία ενέκρινε το από 14-7-1991 καταστατικό του.

Οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που υπέγραψαν την ιδρυτι­κή πράξη και το καταστατικό του Λ.Ε.Δ.Ε. ήταν οι: 1) Βλασσόπουλος Ιω­άννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Αγρινίου, 2) Μπούρος Ευάγγελος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Αμαλιάδας, 3) Τσαμπούλας Χρήστος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Άρτας, 4) Δημητρακάκης Ιωάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Βέροιας, 5) Τσακαλέας Α­ριστείδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Βόλου, 6) Ναλμπάντη Σουλτάνα, Γ. Γραμμα­τέας του Δ.Σ. Δράμας, 7) Ορφανός Κων/νος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλεξαν­δρουπόλεως, 8) Οικονόμου Αιμίλιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Έδεσσας, 9) Φαρσάρης Μιχαήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ηρακλείου, 10) Ασημακόπουλος Κων/νος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Καλαμάτας, 11) Νάτσης Βασίλειος, Πρό­εδρος του Δ.Σ. Καστοριάς, 12) Τσιντικίδης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Κατερίνης, 13) Καππότος Σπυρίδων, Πρόεδρος του Δ.Σ. Κεφαλληνίας, 14) Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοζάνης, 15) Δήμας Γεώρ­γιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Κορίνθου, 16) Νικολόπουλος Εμμανουήλ, Πρόε­δρος του Δ.Σ. Κυπαρισσίας, 17) Θεοφιλίδης Ιωάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Κω, 18) Αυγέρης Ιωάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Λαμίας, 19) Κατσούλης Νί­κος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Λασιθίου, 20) Καννέλος Χρήστος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Μεσολογγίου, 21) Λαλούσης Παναγιώτης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ναυπλίου, 22) Ζηνόζης Δημήτριος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Πατρών, 23) Τζίνη Σπυρίδων, Πρόεδρος του Δ.Σ. Πρέβεζας, 24) Δριμάκης Εμμανουήλ, Πρόε δρος του Δ.Σ. Ρεθύμνου, 25) Μπόνης Ευθύμιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Pc δου, 26) Καμαράκης Αθανάσιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Κομοτηνής, 27) Βεζι’ ρογλου Αθανάσιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Σερρών, 28) Μηνακάκης Σταύροι Πρόεδρος του Δ.Σ. Σπάρτης, 29) Ρούσσος Δημήτριος, Πρόεδρος του Δ.] Σύρου, 30) Αναγνωστόπουλος Κων/νος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Τρικάλων, 3″ Παπαοικονόμου Αριστείδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Τριπόλεως, 32) Ελλην κός Μιλτιάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Χαλκίδας, 33) Τσαμπουκάς Βασίλειο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ηλείας, 34) Σαρλής Χρύσανθος, Πρόεδρος του Δ.! Κέρκυρας, 35) Παπανδρέου Παναγιώτης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Καλαβρι των, 36) Δουβαλόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Λάρισας και 37) Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Καβάλας.

Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή με την από 31-7-1991 και αριθμό κατάθεσης 3679/1991 αίτησή της προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ζήτησε την αναγνώριση του Λ.Ε.Δ.Ε., την έγκριση του από 14-1991 καταστατικού του καθώς και την εγγραφή του στο βιβλίο Σωματείο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η συζήτηση της αίτησης έγινε στις 15-10-1991 και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τη με αριθμό 3616/1991 απόφασή του, που δημοσιεύτηκε στις 29-10-1991, έκαμε δεκτή την αίτηση και διέταξε την εγγραφή του Λ.Ε.Δ.Ε. στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου και καταχωρήθηκε στις 22-1-1992 αύξοντα αριθμό 19194/1992.

Αμέσως μετά την ίδρυση του Λ.Ε.Δ.Ε. γράφτηκαν σ’αυτόν όλοι οι εγγεγραμμένοι τότε δικηγόροι σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους που είναι εντεταγμένοι στο Τ.Υ.Δ.Ε., εκτός από τους δικηγόρους των Δικηγορικών Συλλόγων Λασιθίου, Άμφισσας και Σάμου, από το οποίους σήμερα δεν είναι μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. μόνο οι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου. Στη συνέχεια στις 12-4-1992 συνήλθε πρώτη μετά την ίδρυση του Λ.Ε.Δ.Ε. Γενική Συνέλευση, η οποία εξέλεξε πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι τις 31-12-1993 και το  συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Σκοπός του Λ.Ε.Δ.Ε. ήταν και είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του με καταβολή σ’αυτά: α) ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης στην περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα), β) εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης όταν συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, ή, αν ανεξάρτητα από τη συνταξιοδότηση τους, καταστούν ολικά και μόνιμα ανίκανα για την άσκηση του επαγγέλματος και γ) εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης της οικογένειας του μέλους σε περίπτωση θανάτου του.

 

Πρώτη τροποποίηση του καταστατικού

Μετά τη λειτουργία του Λ.Ε.Δ.Ε. διαπιστώθηκε η ανάγκη αποποίησης του καταστατικού του για να προσαρμοστεί αυτό στα νέα δεδομένα. Έτσι με την από 27-9-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού του και καταρτίστηκε το νέο καταστατικό του, οι δε τροποποιήσεις αυτές εγκρίθηκαν με την με αριθμό 3644/1993 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 5-1-1994 με αύξοντα αριθμό 18194/1994.

Βασικές τροποποιήσεις ήταν η καθιέρωση ως τακτικού πόρου του Λ.Ε.Δ.Ε. ποσοστό 25% επί της ονομαστικής αξίας των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε., η δυνατότητα συμμετοχής, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε., σε αμοιβαία κεφάλαια ή ανάθεσης της ολικής ή μερικής διαχείρισης κεφαλαίων σε τρίτους, η μείωση της ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης από 200 ημέρες σε 180 ημέρες, η μη χορήγηση της ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων άλλων κλάδων που διορίζονται δικηγόροι μετά τη συνταξιοδότηση τους, ο τρόπος ορισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. των τριών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Υ.Δ.Ε., η δυνατότητα επέκτασης των παροχών του Λ.Ε.Δ.Ε. με τη δημιουργία κλάδου μηνιαίας τακτικής χύσης των μελών που εξέρχονται από την ενεργό υπηρεσία κλπ.

Δεύτερη τροποποίηση του καταστατικού

Κατά την πορεία της λειτουργίας του Λ.Ε.Δ.Ε. και της αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων, που δεν είχαν προβλεφθεί πριν την κατάρτιση του καταστατικού του, ανέκυψε και πάλι η ανάγκη νέας τροποποίησης του καταστατικού του για να προσαρμοστεί αυτό στα νέα δεδομένα. Μετά από πολλές συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. διαμορφώθηκε το νέο καταστατικό, το οποίο παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. της 26-5-2001, η οποία το ενέκρινε μετά από ορισμένες τροπο­ποιήσεις και αποφασίστηκε έτσι η τροποποίηση αλλά και η ριζική ανα­μόρφωση του ισχύοντος από 27-9-1993 καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και έ­τσι καταρτίστηκε το νέο από 26-5-2001 καταστατικό του. Στη συνέχεια το νέο αυτό μετά την τροποποίηση του από 26-5-2001 καταστατικό, ε­γκρίθηκε με τη με αριθμό 3566/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι­κείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικεί­ου Αθηνών στις 12-6-2002 με αύξοντα αριθμό 18194/2002.

Οι βασικές τροποποιήσεις, οι οποίες ισχύουν από 12-6-2002, είναι οι ακόλουθες:

1) Καθορίστηκαν πειθαρχικά αδικήματα και η σχετική πειθαρχική διαδικασία κατά των μελών που παραβαίνουν το καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

2) Παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., να προβαίνει σε κάθε είδους επένδυση των κεφαλαίων του Λ.Ε.Δ.Ε., εφόσον όμως εξασφαλίζεται το κεφάλαιο και σταθερό και ικανοποιητικό επιτόκιο ή κέρδος. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να επενδύει τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ,Ε, και σε Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος μέχρι 30% των αποθεματικών του, όπως επίσης και σε Μετοχικά ή Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια μέχρι 7,50% των αποθεματικών του. Μπορεί επίσης να επενδύει τα κεφάλαια του Λ.Ε.Δ.Ε, και σε ακίνητα.

3) Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση για ασθένεια, τοκετό και στράτευση, χορηγείται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την εγγραφή τους στο Λ.Ε.Δ.Ε. και εφόσον η αδυναμία επήλθε ή ο τοκετός έλαβε χώρα, μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών από την εγγραφή στο Λ.Ε.Δ.Ε, με ορισμένες εξαιρέσεις άμεσης χορήγησης. Η ημερήσια χρηματική ενίσχυση χορηγείται ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ε. και όταν η διάρκεια της αδυναμίας του μέλους για προσφορά υπηρεσιών είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση χορηγείται για εκατόν ογδόντα (180) ολικά ημέρες, όταν πρόκειται για την ίδια αιτία ασθένειας αποχής από καθήκοντα. Νέα ημερήσια χρηματική ενίσχυση χορηγείται εφόσον η αδυναμία του μέλους για προσφορά των υπηρεσιών του προέρχεται από η νεώτερη και μεταγενέστερη αιτία (ασθένεια) ή από την ίδια αιτία, όμως στην τελευταία περίπτωση αυτή παρήλθε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της προηγούμενης χρηματικής ενίσχυσης.

Η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρατος, χορηγείται εφόσον το μέλος έχει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. Όσοι όμως έχουν γραφτεί στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 11-06-2002, αρκεί να έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συμμετοχής. Οι διοριζόμενοι εφεξής Δικηγόροι ή υποθηκοφύλακες ή προσλαμβανόμενοι ως υπάλληλοι στο Τ.Υ.Δ.Ε., Λ.Ε.Δ.Ε., Δικηγορικούς Συλλόγους και στα Σωματεία Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας του άρθρου 31 του Ν.2676/1998 μετά συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους, δεν δικαιούνται εφάπαξ χρηματική ενίσχυση του άρθρου αυτού, εκτός αν έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε έτη συνεχούς συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας (.Ο.Α.) ή θανάτου, χορηγείται εφόσον το μέλος έχει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. Για τα μέλη που έχουν γραφτεί στο Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι και την 11-6-2002 (τροποποίηση), η εφάπαξ αυτή χρηματική ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο συμμετοχής  στο Λ.ΕΔ.Ε. Για τους διοριζόμενους μετά την συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους, η ενίσχυση αυτή χορηγείται μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε έτη συνεχούς μετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε.) Η μηνιαία τακτική ενίσχυση χορηγείται στα μέχρι 31-12-1995 γραμμένα μέλη, που συνταξιοδοτούνται από 1-1-1996 και εφεξής και δικαιούνται την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω γήρατος ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

Τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που έχουν εγγραφεί από 1-1-1996 και εφεξής θα δικαιούνται να εισπράττουν την μηνιαία τακτική ενίσχυση, όταν συμπληρώνουν μια δεκαετία συνεχούς και συνεπούς συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Στο χρονικό περιορισμό της δεκαετίας δεν υπάγονται τα μέλη εκείνα που συνταξιοδοτούνται λόγω Ολικής Μόνιμης Ανικανότητας.

Επίσης για τους διοριζόμενους μετά την συμπλήρωση το πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους, η μηνιαία χρηματική ενίσχυση χορηγείται μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπληρώσει δέκα πέντε έτη συνεχούς συμμετοχής στο Λ. Ε.Δ. Ε.

Τέλος από 12-06-2002 και εφεξής, δεν δύνανται να καταστούν μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. συνταξιούχοι άλλων κλάδων, οι οποίοι διορίζονται δικηγόροι μετά την συνταξιοδότηση τους.

4) Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, όταν τα μέλη που εκπροσωπούν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι περισσότερα από τα μέλη που εκπροσωπούν οι απόντες εκπρόσωποι. Ειδικά για θέματα που αφορούν την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Λ.Ε.Δ.Ε., πρέπει κατά την συνεδρίαση να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των εκπροσώπων των μελών οι οποίοι θα εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των μελών του. Για τη μεταβολή του σκοπού του Λ.Ε.Δ.Ε. απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών και η συναίνεση των απόντων δίδεται εγγράφως.

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Η ψηφοφορία είναι πάντοτε φανερή, εκτός αν αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε είναι μυστική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από την εκλογή Διοικη­τικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, λαμβάνονται με πλειοψη­φία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων εκπροσώπων των μελών, ε­φόσον εκπροσωπούν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις που αφορούν την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων εκπροσώπων των μελών, εφόσον εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε

6) Ο Λ.Ε.Δ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά, από τη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. με μυστική ψηφοφορία, που συνέρχεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου κάθε τρίτου έτους της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. έχουν οι ακόλουθοι:

–  όλοι οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., ήι ένας δικηγόρος που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του, εφόσον έχει συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια δικηγορία.

– ο Πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και

– ο Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, όταν παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, οπωσδήποτε δε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος όταν ο πρόεδρος κωλύεται, ο οποίος περιλαμβάνεται στον αριθμό των πέντε και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για θέματα εμπιστοσύνης, προσωπικά ή αν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του. οπότε οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται η εκδίκαση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, αλλά μόνον προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ασκείται μέσα σε έξι (6) μέρες από την συνεδρίαση.

7) Σε περίπτωση διάλυσης του Λ.Ε.Δ.Ε. η περιουσία του, μετά την εκκα­θάριση που διενεργείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, περιέρχεται στους Δικηγορικούς Συλλόγους που έχουν ενταχθεί σ’ αυτόν, στην Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και στους υπαλλήλους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους κατά την ημέρα λήψης της απόφασης για διάλυση.

 

Τα μέχρι σήμερα Διοικητικά Συμβούλια

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε στις εκλογές της 12-4-1992 (πρακτικό της Γ.Σ. No 1/12-4-1992) και συγκροτήθηκε σε σώμα με τη με αριθμό 11/3-6-1992 απόφαση του, με θητεία από 1/6/1992 μέχρι 31/12/1993, είχε ως εξής: Δημήτριος Ζηνόζης, Πρόεδρος, Κων/νος Ανα­γνωστόπουλος, Αντιπρόεδρος, Ευάγγελος Μπούρος Γεν. Γραμματέας, Μιλτιάδης Ελληνικός, Γεώργιος Δουβαλόπουλος, Κων/νος Ορφανός, Μι­χαήλ Φαρσάρης, Παναγιώτης Παπανδρέου και Αριστείδης Παπαοικο­νόμου, μέλη.

Το δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε στις εκλογές της 23-10-1993 (πρακτικό της Γ.Σ. No 7/23-10-1993) και συγκροτήθηκε σε σώμα με τη με αριθμό 30/19-2-1994 απόφασή του, με θητεία από 1/1/1994 μέχρι 31/12/1996, είχε ως εξής: Δημήτριος Ζηνόζης, Πρόεδρος, Γεώργιος Δουβαλόπουλος, Αντιπρόεδρος, Δημήτριος Παπαθέου, Γεν. Γραμματέας, Γεώργιος Φιλιππόπουλος, Ταμίας και Μιχαήλ φαρσάρης, Νικόλαος Σπυρόπουλος, Ευάγγελος Μπούρος, Αριστείδης Παπαοικονόμου και Δημήτριος Σαλαμαστράκης, μέλη.

Το τρίτο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε στις εκλογές της 23-11-1996 (πρακτικό της Γ.Σ. No 15/23-11-1996) και συγκροτήθηκε σε σώμα με τη με αριθμό 58/25-1-1997 απόφασή του, με θητεία από 1/1/1997 μέχρι 31/12/1999, είχε ως εξής: Δημήτριος Παπαθέου, Πρόεδρος, (ΔΣ 58/25-1-97) από 1/1/1997 έως 31/12/1997, Γεώργιος Σ. Δουβαλόπουλος, Πρόε­δρος, (ΔΣ 69/10-1-98) από 1/1/1998 έως 31/12/1998, Ευάγγελος Μπού­ρος, Πρόεδρος (ΔΣ 80/16-1-99) από 1/1/1999 έως 28/2/1999, Γεώργιος Φιλιππόπουλος, Πρόεδρος (ΔΣ 82/20-3-99) από 1/3/1999 έως 31/12/1999, Νικόλαος Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Δημήτριος Σαλαμαστράκης, Γεν. Γραμματέας, Κων/νος Ζέρβας, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Ευάγγελος Μπούρος και Παναγιώτης Κωτούλας, μέλη.

Το τέταρτο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε στις εκλογές της 27-11-1999 (πρακτικό της Γ.Σ. No 19/27-11-1999) και συγκροτήθηκε σε σώμα με τη με αριθμό 90/15-1-2000 απόφαση του, με θητεία από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2002, είχε ως εξής: Νικόλαος Σπυρόπουλος, Πρόεδρος, (ΔΣ 90/15-1-00) από 1/1/2000 έως 31/12/2000, Παναγιώτης Κωτούλας, Πρόεδρος (ΔΣ 100/20-1-01) από 1/1/2001 έως 31/12/2001, Βασίλειος Λαμπρινός, Πρόεδρος, (ΔΣ 112/19-1-02), από 1/1/2002 έως 31/12/2002, Κων/νος Ζέρβας, Αντιπρόεδρος, Λάμπρος Γκάνης, Γεν. Γραμματέας, Δημήτριος Σαλαμαστράκης, Ταμίας, Διαμαντούλα Κυριακού, Δημήτριος Παπαθέου και Βασίλειος Τσαμπουκάς, μέλη ΔΣ 104/28-4-2001, Ευάγγελος Κουκιώτης, τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Βασιλείου Τσαμπουκά που παραιτήθηκε επειδή μετέβαλε την ιδιότητα του δικηγόρου σε Υποθηκοφύλακα.

Το πέμπτο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στις εκλογές της 16-11-2002 (πρακτικό της Γ.Σ. No 23/16-11-2002) και συγκροτήθηκε σε σώμα με τη με αριθμό 122/18-1-2003 απόφαση του, με θητεία από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2005, έχει ως εξής: Πρόεδρος Βασίλειος Λαμπρινός, Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Κωτούλας, Γεν. Γραμματέας Κων/νος Ζέρβας,Ταμίας Απόστολος Λιώσης και μέλη οι Λάμπρος Γκάνης, Λάζαρος Γεωργιάδης και Δημήτριος Κονομόδης.