ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αριθμός 3616/1991

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους δικαστές: Χαρίκλεια Παπαλουκά Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεωργία Καράμπελα Πρωτοδίκη, Δημ. Βουλγαράκη Πάρε­δρο (επειδή κωλύονται οι τακτικοί Δικαστές) – Εισηγητή και από τον Γραμματέα Κωνσταντίνο Παπαγρηγορίου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 15-10-1991 για να δικάσει την υπόθεση:

Των αιτούντων: 1) Παναγιώτου Χρήστου Παπανδρέου, Προέδρου, κατοίκου Καλαβρύτων, 2) Γεωργίου Αθανασίου Δουβαλόπουλου, Αντι­προέδρου, κατοίκου Λαρίσης, 3) Δημητρίου Φιλίππου Ζηνόζη, Γεν. Γραμ­ματέως, κατοίκου Πάτρας, 4) Κωνσταντίνου Ευθυμίου Αναγνωστοπούλου, Ταμία, κατοίκου Τρικάλων, 5) Αριστείδη Κων/νου Παπαοικονόμου, μέ­λους, κατοίκου Τριπόλεως, 6) Κωνσταντίνου Κώστα Ορφανού, μέλους, κατοίκου Αλεξανδρουπόλεως, 7) Μιλτιάδου Οδυσσέα Ελληνικού, μέλους, κατοίκου Χαλκίδος, 8) Ευαγγέλου Διονυσίου Μπούρου, μέλους, κατοίκου Αμαλιάδος καιι 9) Μιχαήλ Νικολάου Φαρσάρη, μέλους, κατοίκου Ηρα­κλείου, ως αποτελούντων την προσωρινή Διοίκηση του υπό σύσταση σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ηπείρου α­ριθμ. 64 και εκπροσωπείται νόμιμα από την 9μελή προσωρινή Διοίκηση, τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Γιάννης Μουλάς.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 31 Ιουλίου 1991 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 3679/1991, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά την συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγό­ρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτά­σεις τους και στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, το υπό σύσταση σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)».

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 περ. α και 787 του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγματος, 78 επ. του ΑΚ και 107 του ΕισΝΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ” ουσίαν.

Οι αιτούντες νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΑΚ προσκομίζουν τα ακόλουθα έγγραφα: 1) Το από 14 Ιουλίου 1991 πρακτικό ίδρυσης του σωματείου, που υπογράφεται σύμφωνα με το νόμο από τα τριάντα επτά (37) ιδρυτικά μέλη και περιλαμβάνει επιπλέον πίνακα των μελών της προσωρινής διοίκησης που εκλέχθηκε από τους ιδρυτές του, 2) τον από 14/7/91 πίνακα μελών της προσωρινής του διοίκησης και 3) το από 14 Ιουλίου 1991 καταστατικό του υπό σύσταση σωματείου, που αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, φέρει χρονολογία, υπογράφεται νόμιμα από τα ιδρυτικά του μέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από τη διάταξη του άρθρου 80 του ΑΚ.

Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις, που τάσσει ο νόμος για την αναγνώριση σωματείου, του οποίου ο σκοπός κατά το καταστατικό του είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του με καταβολή σε αυτά α) ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης στην περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια, ατύχημα), β) εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης όταν συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ανεξάρτητα από τη συνταξιοδότηση τους καταστούν ολικά και μόνιμα ανίκανα για το επάγγελμα τους και γ) εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης της οικογένειας του μέλους σε περίπτωση θανάτου.

Ο σκοπός αυτός δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στους νόμους που ισχύουν, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Πρέπει συνεπώς, να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να διαταχθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 81 παρ. 1 του ΑΚ.

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει: 1) Τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Η περίληψη πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του από 14 Ιουλίου 1991 καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)» που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ηπείρου αριθμ. 64.

2) Την εγγραφή του σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 29-10-1991.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 21-11-1991.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αριθμός 3644/1993

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Όλγα Παπασαράτου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Πρωτοδίκη, Μαίρη Γκουρογιάννη Πάρεδρο (λόγω κωλύματος των τακτικών δικαστών) – Εισηγήτρια και από τον Γραμματέα Χρήστο Παπανδρέου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 2-11-1993 για να δικάσει την υπόθεση:

Του αιτούντος Σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύ­σεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ηπείρου αριθμός 64) και που νόμιμα εκπροσωπείται, το οποίο εκπροσώ­πησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γεώργιος Ζορμπαλάς.

Το αιτούν ζητεί να γίνει δεκτή η αίτηση του που κατατέθηκε με αριθμό 5329/1993, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά την συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγό­ροι, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το αιτούν σωματείο με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών Λ.Ε.Δ.Ε.)» που εδρεύει στην Αθήνα ζητεί να εγκριθούν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του και να εγγραφούν στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 περ. α και 787 παρ. 1 του ΚΠολΔ.) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 79, 81, 84 και 99 του ΑΚ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Το αιτούν προσκομίζει τα ακόλουθα έγγραφα: 1) Το από 27-9-1993 απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, από το οποίο προκύπτει ότι παρέστησαν τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε μέλη (4.135) έναντι έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών (6.773) συνολικά μελών (αντιπροσωπεύτηκαν από 32 εκπροσώπους μελών έναντι συνόλου 60 εκπροσώπων) και ενέκριναν ομόφωνα τις υπό έγκριση τροποποιήσεις, 2) το ισχύον καταστατικό του, 3) τις τροποποιήσεις που έγιναν και 4) πίνακα των μελών της διοίκησης του.

Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου, το οποίο αναγνωρίστηκε με την 3616/21-11-91 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου και καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο των Σωματείων. Προκύπτει επίσης, ότι ο σκοπός και η λειτουργία του σωματείου και μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο καταστατικό του, εξακολουθούν να μην αντίκεινται στους νόμους, την ηθική και γενικά την δημόσια τάξη. Τέλος το τροποποιημένο καταστατικό περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από το άρθρο 80 του ΑΚ. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η αίτηση ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να διαταχθούν όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 1 και 84 του ΑΚ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει: 1) Τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, η οποία να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών» (Λ.Ε.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν. 2) Την εγγραφή των τροποποιήσεων αυτών στο δημόσιο βιβλίο, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 15-11-93.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Όλγα Παπασαράτου                                                                           Χρήστος Παπανδρέου

Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στο ακροατήριο στις 16-11-1993.

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 3566/2002

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αναστασία I. Σιώμου, Δικαστική Πάρεδρο (λόγω κωλύματος των τακτικών δικαστών), την οποία όρισε ο Προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα Αικατερίνη Μπαρδή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 22.4.2002 για να δικάσει την υπόθεση:

Του σωματείου με την επωνυμία “Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)”, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του Βασίλειο Γ. Παπαδημητρίου.

Το αιτούν ζητεί να γίνει δεκτή η από 18.4.2002 αίτηση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 55276/3036/19.4.02, προσδιορίστηκε η άνω δικάσιμος και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς του, που κατέθεσε στην έδρα του Δικαστηρίου, και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις του.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το αιτούν σωματείο με την επωνυμία “Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)”, που εδρεύει στην Αθήνα, ζητεί να εγκριθούν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του και να εγγραφούν στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο για το σκοπό αυτό.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 περίπτ. α’ και 787 παρ. 1 ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 79, 81, 84 και 99 ΑΚ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Το αιτούν προσκομίζει τα ακόλουθα έγγραφα: 1) αντίγραφο του από 26.5.2001 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, από το οποίο προκύπτει ότι παρέστησαν 39 από τους 61 συνολικά εκπροσώπους που αντιπροσωπεύουν 6.323 από τα 8.199 συνολικά εγγεγραμμένα μέλη, και ενέκριναν ομόφωνα τις υπό έγκριση τροποποιήσεις, 2) το ισχύον καταστατικό του, 3) τις τροποποιήσεις που έγιναν και 4) πίνακα μελών της διοίκησης του.

Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου, το οποίο αναγνωρίστηκε με την 3616/21.11.1991 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας και καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο σωματείων (Α/Α 18194/5.1.1994). Αποδεικνύεται επίσης ότι ο σκοπός και η λειτουργία του σωματείου και μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο καταστατικό του εξακολουθούν να μην αντίκεινται στους νόμους, την ηθική και γενικά τη δημόσια τάξη. Τέλος το τροποποιούμενο καταστατικό περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από το άρθρο 80 ΑΚ. Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή η αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διαταχθούν όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 1 και 84 ΑΚ.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ: 1. Τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Η περίληψη πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν.

2. Την εγγραφή των τροποποιήσεων αυτών στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο για το σκοπό αυτό.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 14 Μαίου 2002 χωρίς την
παρουσία του αιτούντος και του πληρεξουσίου του δικηγόρου.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστασία I. Σιώμου                                                                     Αικατερίνη Μπαρδή