ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΔΕ

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του ΤΥΔΕ, συνταγές φαρμάκων των οποίων το κόστος υπερβαίνει το ποσό των 150 €, θα πρέπει να θεωρούνται από ελεγκτή Ιατρό.

Προς εξυπηρέτηση των Δικηγόρων της Επαρχίας οι συνταγές αυτές μπορούν να θεωρούνται στα  Δημόσια Νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά και στον αρμόδιο Ελεγκτή Ιατρό του Δημοσίου.

Άλλος τρόπος  θεώρησης είναι η αποστολή με ΦΑΞ της συνταγής στο ΤΥΔΕ. Θα γίνεται ο έλεγχος από τον  ελεγκτή ιατρό του ΤΥΔΕ, και θα αποστέλλεται η συνταγή θεωρημένη σε φωτοτυπία, η οποία θα επισυνάπτεται με το πρωτότυπο  της συνταγής  στο ΤΥΔΕ για απόδοση της δαπάνης.