Επιστολή του Δ.Σ. της Ενωσης

ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε. Σ.Α.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ άρθρου 5 παρ.8 σχεδίου νόμου

ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Κατατέθηκε στην Βουλή την 27-1-11 νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο <<αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας.Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγέλματος…)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ -ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου τροποποιεί το άρθρο 96 Κώδικα Δικηγόρων. Στο υπό τροποποίηση άρθρο 96 παρ.1 εδάφιο 2 του κώδικα προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι από την υποχρέωση προκαταβολής στον οικείο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ποσοστού 10 % ……. ποσοστό 5% αποδίδεται Στην νέα διατύπωση του νομοσχεδίου που τροποποιεί το άρθρο 96 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ….<< …..ο Δικηγόρος υποχρεούται να προκαταβάλλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ορισμένο ποσοστό επί προοριζόμενο για : αα)……ββ)……γγ) για την απόδοση ως πόρου στο οικείο ταμείο Προνοίας εφ’όσον κατά νόμο προβλέπεται τέτοιος πόρος ….>>. Μέ αυτήν την διατύπωση η ως άνω παράγραφος 8 γγ άρθρου 5 αφορά ευθέως μόνον τα Ταμεία Προνοίας των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών που είναι ΝΠΔΔ και των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Πειραιά που είναι ΝΠΙΔ και αφήνει εκτός ρύθμισης τα ΛΕΑΔ (Λογαριασμούς ενίσχυσης –Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων ) ,πού κατ’ επιταγή του νόμου αντικατέστησαν τα Ταμεία Προνοίας (ΝΠΔΔ) σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο ,συνεχίζοντας όμως τους ίδιους με πριν σκοπούς και παροχές ήτοι Προνοιακής –Επικουρικής ασφάλισης των μελών Δικηγόρων τους ,όπως ακριβώς έπρατταν και πράττουν τα αντίστοιχα Ταμεία Προνοίας Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Σήμερα υπάρχουν πάνω από 43 ΛΕΑΔ με πάνω από 10.000 Δικηγόρους, ως άμεσα μέλη , που συμμετέχουν και εκπροσωπούνται από την ΕΝΩΣΗ ΛΕΑΔ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα την Πάτρα. Ειδικότερα α) με τον ν.2676/1999 αρθρ. 31 τα έως τότε Ταμεία Προνοίας(ΝΠΔΔ) των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος πλην Δ.Σ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης μετεξελίχθηκαν σε Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων ΝΠΙΔ , που εξυπηρετούν τους ίδιους με πριν προνοιακούς σκοπούς ,όπως δηλαδή και τα πριν ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οποίων υπεισήλθαν ως καθολικοί διάδοχοι και β) με τον νόμο 3655/2008 που δημιούργησε το ΕΤΑΑ. άρθρο 25 και ειδικότερα στο άρθρο 25 παρ. 3 Γ εντάχθηκαν κατ’ αρχήν στον κλάδο πρόνοιας του ΕΤΑΑ από τον Δικηγορικό κλάδο οι κλάδοι πρόνοιας αντίστοιχα των Ταμείων Προνοίας των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αλλά με το άρθρο 138 ν.3655/2008 στο οποίο γίνεται αναφορά και στο άρθρο 31 ν.2676/1999 που αφορά και τα πρώην Ταμεία Προνοίας των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων και νυν Λογαριασμούς Ενίσχυσης Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων προεβλέφθη και επετράπη σύμφωνα και την παρ.20 άρθρου 6 ν. 3029/2002 οι εντασσόμενοι ως αυτοτελείς τομείς, ταμεία προνοίας ή κλάδοι να μετατραπούν σε ΝΠΙΔ.

Σε εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης οι κλάδοι Προνοίας των Δικηγορικών Συλλόγων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης μετετράπησαν σε ΝΠΙΔ και έτσι στο ΕΤΑΑ σήμερα ανήκει μόνον το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών. Επισημαίνουμε ότι τα αρμόδια ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονομικών και Δικαιοσύνης από το 1999 και εφεξής αναγνώριζαν τα ΛΕΑΔ ως φορείς Πρόνοιας των ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, προς τους οποίους απέδιδαν ως διαδόχους των Ταμείων Προνοίας το προβλεπόμενο σύμφωνα με τον νόμο 3226/2004 ποσοστό αποζημιώσεως δικηγόρων που ανεφέρετο στο άρθρο 96 παρ.7 του κώδικα περί δικηγόρων (σχ. 4356/31-5-2006 έγγραφο ΥΠΟΙΚ, ΓΛΚ υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου στο Υπ. Δικαιοσύνης).

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω τα Ταμεία Προνοίας Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και τους ΛΕΑΔ ανεξάρτητα νομικής μορφής έχουν τους ίδιους ακριβώς σκοπούς, παροχές και με την ίδια ακριβώς ιδιότητα μέλη, ήτοι Δικηγόρους, εις τρόπον ώστε να μην δικαιολογείται καμία διάκριση και διαφοροποίηση από τον νόμο, που σε κάθε περίπτωση συνιστά αδικαιολόγητη αντισυνταγματική μεταχείριση. Τυχόν διατήρηση της διατύπωσης του νομοσχεδίου θα έχει δυσμενέστατο αντίκτυπο στην ύπαρξη των ΛΕΑΔ και θα οδηγήσει σε ουσιαστική διάλυσή τους και θα στερήσει τους δικηγόρους μέλη τους από στοιχειώδεις προνοιακές παροχές που θα έχουν τόσο οι προνομιούχοι συνάδελφοί τους Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης αλλά και ο τελευταίος εργαζόμενος αυτής της χώρας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Κατόπιν των ανωτέρω επιβάλλεται η αναδιατύπωση της παρ.8 γγ άρθρου 5 του ως άνω νομοσχεδίου που αφορά το άρθρο 96 παρ 1 εδαφ.2 του κώδικα περί Δικηγόρων ως εξής : << …..ο Δικηγόρος υποχρεούται να προκαταβάλλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ορισμένο ποσοστό επί προοριζόμενο για : αα)……ββ)……γγ) για την απόδοση ως πόρου στο οικείο ταμείο Προνοίας ..>> Κατ’ άλλη διατύπωση . Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απαλειφθούν από το κείμενο οι λεξεις .

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑΔ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Πρόεδρος                                         Η Γραμματέας

Ιωάννης Παναγόπουλος                              Αικατερίνη Φωτίκα

(ΛΕΑΔ Πατρών – Αιγίου)                                   (ΛΕΑΔ Ιωαννίνων)