ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Λ.Ε.Δ.Ε. 2-3-2011

Α) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

1) ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ Λ.Ε.Δ.Ε.
α) από 1-1-2005 ποσό 176,00 €
β) από 1-1-2007 ποσό 235,00 € αύξηση ποσοστού 33,52%
γ) από 1-1-2009 ποσό 294,00 € αύξηση ποσοστού 25,11%
δ) από 1-1-2011 ποσό 382,00 € αύξηση ποσοστού 29,93%

2) ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.
α) από 1-1-2006 ποσό 18,00 €
β) από 1-1-2007 ποσό 20,00 € αύξηση ποσοστού 11,11%
γ) από 1-1-2009 ποσό 22,00 € αύξηση ποσοστού 10,00%
δ) από 1-1-2011 ποσό 25,00 € αύξηση ποσοστού 13,64%

3) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΠΕΡ Λ.Ε.Δ.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΤΟΥ ΤΥΔΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
α) από 1-10-1992 μέχρι 31-12-2008 ποσοστό 25%
β) από 1-1-2009  μέχρι 31-12-2009 ποσοστό  35% οι δικηγόροι και 25% οι υποθηκοφύλακες.
γ) από 1-1-2010 καταργείται, επειδή αντικαταστάθηκε από την χρηματική ειδική μηνιαία συνδρομή, που καταβάλλεται από 1-1-2010 και από όλους τους Δικηγόρους και Υποθηκοφύλακες

4) ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. (ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 1-1-1993 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Από 1-1-2009 και συνέχεια 10,00 ευρώ το μήνα

5) ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
α) από 1-1-2010, όλοι οι Δικηγόροι-μέλη του ΛΕΔΕ, που συμπλήρωσαν 5ετία από την ημερομηνία ορκωμοσίας στο πρώτο λειτούργημα τους, θα καταβάλλουν το μηνιαίο ποσό των 30,00 ευρώ
β) από 1-1-2010, όλοι οι Δικηγόροι-μέλη του ΛΕΔΕ, που δεν συμπλήρωσαν την ως άνω 5ετία (ακριβώς μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης), θα καταβάλλουν το μηνιαίο ποσό των 15,00 ευρώ (50% της συνδρομής)
γ) από 1-1-2010 όλοι οι Άμισθοι Υποθ/ακες – μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., θα καταβάλουν το ισόποσο της υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε. μηνιαίας συνδρομής, δηλαδή το ποσό των 22,00 ευρώ και από 1-1-2011 το μηνιαίο ποσό των 25,00 ευρώ.

Β) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

1) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
α) από 1-1-2006 ποσό 27,00 €
β) από 1-1-2008 ποσό 30,00 € αύξηση ποσοστού 11,11%
γ) από 1-1-2010 ποσό 33,00 € αύξηση ποσοστού 10,00%
δ) από 1-1-2012 ποσό 36,00 € αύξηση ποσοστού 9,09%

2) ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
α) από 1-1-2006 ποσό 13.804,00 €
β) από 1-1-2007 ποσό 18.000,00 € αύξηση ποσοστού 30,40%
γ) από 1-1-2008 ποσό 20.000,00 € αύξηση ποσοστού 11,11%
δ) από 1-1-2009 ποσό 22.000,00 € αύξηση ποσοστού 10,00%
ε) από 1-1-2010 ποσό 24.000,00 € αύξηση ποσοστού 9,09%
στ) από 1-1-2011 ποσό 26.000,00 € αύξηση ποσοστού 8,33%

3) ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΕΝΙΣΧΥΣΗ
α) από 1-1-2006 ποσό 167,00 €
β) από 1-1-2007 ποσό 250,00 € αύξηση ποσοστού 49,70%
γ) από 1-1-2008 ποσό 280,00 € αύξηση ποσοστού 12,00%
δ) από 1-1-2009 ποσό 310,00 € αύξηση ποσοστού 10,71%
ε) από 1-1-2010 ποσό 330,00 € αύξηση ποσοστού 6,45%
στ) από 1-1-2011 ποσό 350,00 € αύξηση ποσοστού 6,06%

4) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.
Από 1-1-2011 και συνέχεια, αποκλειστικά στους Δικηγόρους – μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που έχουν χρόνο συνταξιοδοτικής ασφάλισης από 1-1-1993 και συνέχεια και που συνταξιοδοτούνται μετά την 1-1-2011, χορηγείται το μηνιαίο ποσό της ενίσχυσης που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του χρηματικού ποσού που ορίζεται ως μηνιαία σύνταξη με την σχετική απόφαση του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν., επί τον αριθμό των ακέραιων ετών συμμετοχής του Δικηγόρου στις διατάξεις του άρθρου 21,όπου το γινόμενο διαιρείται δια του αριθμού των ακεραίων ετών που έλαβε υπόψη το Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν., για τον υπολογισμό της μηνιαίας σύνταξής του.
Η μηνιαία αυτή ενίσχυη, κατ’ αρχήν θα χορηγείται περιοριστικά μέχρι του ποσού 60% επί της μηνιαίας σύνταξης που χορηγεί το Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν., με την προοπτική σταδιακά το ποσοστό αυτό να αυξηθεί μέχρι 100% και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξειςτου άρθρου 21 του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.

Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2009
Ο Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ