Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα Μέλη του Συλλόγου σας ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών όπως κωδικοποιήθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Φ. 424/1395/30.11.1981 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ.720/Β/30.11.1981) αρθ. 6 § 5, η αναγγελία εισαγωγής σε κρατικά Νοσοκομεία ή σε Ιδιωτικές Κλινικές κλπ. συμβεβλημένες ή μη με το Ε.Τ.Α.Α., πρέπει να γίνεται στον Τομέα με φαξ (210 88.14398), είτε από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο είτε από τη γραμματεία του Νοσοκομείου ή της Κλινικής, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 3 ημερών ώστε να πραγματοποιηθεί έλεγχος από τους ελεγκτές Ιατρούς του Ε.ΤΑ.Α..

Στη περίπτωση που δεν γίνει η αναγγελία εισαγωγής ο Τομέας δεν θα καταβάλλει καμία δαπάνη για τη νοσηλεία ούτε στον Ασφαλισμένο ούτε και στο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική κλπ.
Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο Ιατρού του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής, το οποίο βεβαιώνει την ανάγκη εισαγωγής σε αυτό.