Προϋποθέσεις εγγραφής στο Λ.Ε.Α.Δ. Ξάνθης

Για την εγγραφή στο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης προς το Δ.Σ. και η ταυτόχρονη καταβολή της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής. Επίσης θα πρέπει το υποψήφιο μέλος να μην έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του ανεξάρτητα αν προέρχεται από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο ή είχε προηγούμενα παραιτηθεί ή αποβληθεί από το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.  

Η υποβολή σχετικής αίτησης προς εγγραφή στο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. όπως και η συμμετοχή κάθε δικηγόρου μέχρι σήμερα σ΄ αυτό, προϋποθέτουν και εξυπονοούν, την πλήρη, οριστική και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα ή θα ληφθούν μελλοντικά.