Καταστατικό

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ»
(Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.)

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Μέλη

(άρθρο 80 εδ.1 Α.Κ.)

 

Άρθρο 1

Επωνυμία – Έδρα

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 2676/1999 ιδρύεται το παρόν σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.)», με έδρα την πόλη της Ξάνθης, ως καθολικός διάδοχος φορέας του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Ξάνθης».

 

Άρθρο 2.

Σκοπός του σωματείου

Στους σκοπούς του σωματείου περιλαμβάνονται ειδικότερα:

Α. Η εδραίωση πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των μελών.

Β. Η ανάπτυξη πολιτιστικής, πνευματικής, επιστημονικής και αθλητικής δραστηριότητας των μελών.

Γ. Η δημιουργία προς εξυπηρέτηση των δικηγόρων Ξάνθης κλάδου πρόνοιας.

 

 Άρθρο 3.

Κλάδος Πρόνοιας

Ο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. παρέχει στις πιο κάτω κατηγορίες των μελών του εφάπαξ αποζημίωση με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Σε όσα μέλη συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο ασφαλιστικό τους φορέα που σήμερα είναι το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α) – Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.). Εφόσον τα μέλη αυτά έχουν συμπληρώσει συμμετοχή στο ΛΕΑΔΞ τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον έτη συμμετοχής, λαμβάνουν χρηματική ενίσχυση το ύψος της οποίας καθορίζεται με εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου και απόφαση της γενικής συνέλευσης. Εάν έχουν συμπληρώσει λιγότερα από 35 έτη, το ύψος της χρηματικής ενίσχυσης προσδιορίζεται από τα έτη συμμετοχής στο ΛΕΑΔΞ.

Όσα μέλη έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα τρία έτη (13) στο ΛΕΑΔΞ, έχουν δικαίωμα μερικής πρόωρης εκταμίευσης της χρηματικής ενίσχυσης (εφάπαξ), σε ποσοστό είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%), επί του συνόλου της εκάστοτε οριζόμενης χρηματικής ενίσχυσης (εφάπαξ), με αίτησή τους προς το Δ.Σ.  Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, από το έτος χρήσης του δικαιώματος και μέχρι τον χρόνο της συνταξιοδότησης. Τμηματική άσκηση του δικαιώματος δεν επιτρέπεται. Το Δ.Σ., αφού εξετάσει την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων, υποχρεούται να εξετάσει και την ουσιαστική προϋπόθεση της συνέχισης της άσκησης της δικηγορίας εκ μέρους του αιτούντος. Εάν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Κατά την συνταξιοδότησή του, το μέλος του σωματείου λαμβάνει την χρηματική ενίσχυση (εφάπαξ), αφού αφαιρεθούν α) το ποσό της ληφθείσης πρόωρης μερικής χρηματικής ενίσχυσης και β) οι τόκοι επί του άνω ποσού με επιτόκιο ένα κόμμα πέντε τοις εκατό (1,5%) ετησίως (χωρίς ανατοκισμό).

Προϋπόθεση για την πρόωρη εκταμίευση είναι η μη ύπαρξη πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΛΕΑΔΞ.

Εάν το μέλος του ΛΕΑΔΞ που έκανε χρήση της πρόωρης εκταμίευσης, αποχωρήσει από το σωματείο για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να επιστρέψει στο σωματείο το ποσό της πρόωρης εκταμίευσης.

Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να τροποποιηθούν οι προϋποθέσεις χορήγησης του δικαιώματος της μερικής πρόωρης εκταμίευσης ήτοι: α) των ετών συμμετοχής στο ΛΕΑΔΞ, β) του ποσοστού του δικαιώματος της μερικής πρόωρης εκταμίευσης της χρηματικής ενίσχυσης και γ) του ετήσιου επιτοκίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΞ υποχρεούται να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την αναστολή της εφαρμογής του δικαιώματος της μερικής πρόωρης εκταμίευσης, για ορισμένο χρονικό διάστημα, εάν διαπιστώσει σημαντική μείωση των αποθεματικών του ταμείου, που θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού του σωματείου (καταβολή εφάπαξ).

Β) Στο χήρο ή χήρα του/της δικηγόρου που απεβίωσε καθώς και στους κατιόντες του. Η συγγένεια του τέκνου με τη μητέρα/δικηγόρο συνάγεται από τη γέννηση, ενώ η συγγένεια με τον πατέρα/δικηγόρο συνάγεται από το γάμο του με τη μητέρα ή το νομίμως συναφθέν σύμφωνο συμβίωσης με τη μητέρα του κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου ή ιδρύεται με την αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική. Ομοίως κρίνεται η συγγένεια των λοιπών κατιόντων (εγγονών κλπ).

Το τέκνο από υιοθεσία έχει δικαίωμα να λάβει την αποζημίωση μόνο από το γονέα δικηγόρο που το υιοθέτησε και εφόσον από την τελεσιδικία της απόφασης περί υιοθεσίας μέχρι το θάνατο του θετού γονέα μεσολάβησε μια πλήρης πενταετία.

Αν δεν υπάρχουν συγγενείς της προηγούμενης παραγράφου, τότε  καλούνται ως δικαιούχοι οι γονείς και οι αδελφοί (άρθρο 1814 Α.Κ.) του δικηγόρου. Σε περίπτωση ανυπαρξίας γονέων και αδελφών τότε η αποζημίωση περιέρχεται  ως έκτακτος πόρος στο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ..

Πρόσωπα που συζούσαν με τον αποβιώσαντα σε ελεύθερη συμβίωση αποκλείονται, εκτός αν η συμφωνία περί ελεύθερης συμβίωσης έχει περιβληθεί τον τύπο που προβλέπεται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι έγκυρη, ισχυρή και δεν έχει ανακληθεί έως τον χρόνο θανάτου.

Η κληρονομική μερίδα κάθε δικαιούχου, καθορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την εξ αδιαθέτου διαδοχή (άρθρα 1813,1814 και 1820) και από την ισχύουσα νομοθεσία περί συμφώνου συμβίωσης.

Διάθεση της εφάπαξ αποζημίωσης από τον δικαιούχο με διαθήκη είναι άκυρη.

Το ποσό αυτό των κληρονομιών προσδιορίζεται από τα έτη συμμετοχής στο Ταμείο Προνοίας και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ..

Γ) Σε μέλη που συνταξιοδοτούνται από το Τ.Α.Ν. λόγω ανικανότητας προς εργασία από ασθένεια σωματική ή διανοητική. Και στην περίπτωση αυτή το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης  καθορίζεται από τα έτη συμμετοχής στο Ταμείο Πρόνοιας και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ..

Δ) Οπωσδήποτε πάντως για τη λήψη της εφάπαξ αποζημίωσης πρέπει ο συνταξιοδοτούμενος λόγω γήρατος και ο κληρονομούμενος να έχουν πραγματική και ουσιαστική άσκηση δικηγορίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης. Όσον αφορά τους δικαιούχους συνταξιούχους λόγω ασθένειας πρέπει να μην έχει διακοπεί η άσκηση της δικηγορίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης και η συμμετοχή στο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ., πριν την εμφάνιση της ασθένειας ή αναπηρίας και να ασκούσαν δικηγορία κατά τον κρίσιμο χρόνο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Όροι εισόδου, αποχώρησης και αποβολής των μελών καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους (άρθρο 80 εδ. 2 Α.Κ.)

 

Άρθρο 4

Μέλη του σωματείου – όροι εισόδου

α) Μέλη του σωματείου είναι οι εν ενεργεία δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης που έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα σ’ αυτό ή και στο Ταμείο Πρόνοιας του ίδιου Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και όσοι θα εγγραφούν στο μέλλον, εφόσον δεν είναι συνταξιούχοι άλλου ασφαλιστικού φορέα.

β) Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή της αίτησης περί εγγραφής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιέλευση στον αιτούντα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής της αίτησής του δεν απαιτείται, λόγω των ειδικών περιστάσεων. Η ιδιότητα του μέλους ούτε κληρονομείται ούτε μεταβιβάζεται.

γ) Δικηγόροι που είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης χωρίς να έχουν εγγραφεί στο σωματείο από την έναρξη άσκησης της δικηγορίας τους και επιθυμούν να εγγραφούν μέλη του σωματείου, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.. Η αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής απαιτεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο, σε περίπτωση θετικής απόφασης, θα καθορίσει και τους όρους εγγραφής.

δ) Οι δικηγόροι που τελούν σε αναστολή του λειτουργήματός τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ή για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετέχουν στο διανεμητικό λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου αποβάλλουν αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή τους. Ο χρόνος της αναστολής δεν υπολογίζεται ως χρόνος συμμετοχής στο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ..

ε) Ημέρα κτήσεως της ιδιότητας του μέλους είναι η ημέρα πρωτοκόλλησης της αίτησης του υποψηφίου, ανεξάρτητα από το χρόνο αποδοχής της από το διοικητικό συμβούλιο.

στ) Κανονισμός που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ρυθμίζει τον τύπο της αίτησης και τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να τη συνοδεύουν.

 

Άρθρο 5

Όριο ηλικίας για την εγγραφή του μέλους

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής του υποψηφίου μέλους στο Λ.Ε.Α.Δ. Ξάνθης από την εγγραφή της παρούσης τροποποίησης και κωδικοποίησης στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ξάνθης, είναι η μη υπέρβαση του 45ου έτους της ηλικίας ανεξάρτητα αν προέρχεται από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο ή είχε προηγούμενα παραιτηθεί ή αποβληθεί από το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.. Χρόνος συμμετοχής σε Λ.Ε.Α.Δ. άλλου Δικηγορικού Συλλόγου δεν  συνυπολογίζεται.

 

Άρθρο 6

Συνέπειες εγγραφής δικηγόρου ως μέλους του ΛΕΑΔΞ

Η υποβολή σχετικής αίτησης προς εγγραφή στο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. όπως και η συμμετοχή κάθε δικηγόρου μέχρι σήμερα σ΄ αυτό, προϋποθέτουν και εξυπονοούν, την πλήρη, οριστική και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου που  έχουν  ληφθεί μέχρι σήμερα ή θα ληφθούν μελλοντικά.

 

Άρθρο 7

Αποχώρηση μελών

Α) Κάθε μέλος του σωματείου δικαιούται να αποχωρήσει από αυτό με ρητή, έγγραφη και χωρίς αίρεση δήλωσή του που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιό του. Απόφαση περί αποδοχής της αίτησης δεν απαιτείται.

Β) Η έγγραφη γνωστοποίηση της αποχώρησης πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του (άρθρο 87 Α.Κ.).

 

Άρθρο 8

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

Κάθε μέλος του σωματείου, όταν θα απωλέσει τις ιδιότητές του, που είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σ’ αυτό, παύει αυτοδικαίως να είναι μέλος του από το χρόνο της απώλειας.

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την απώλεια της ιδιότητας του μέλους δεν απαιτείται, ενώ, αν εκδοθεί, έχει εντελώς διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Χρόνος απώλειας της ιδιότητας του μέλους είναι ο χρόνος της απώλειας των προϋποθέσεων για να καταστεί κάποιος μέλος του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ..

 

Άρθρο 9

Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές

Α) Πειθαρχικά παραπτώματα που συνεπάγονται την πειθαρχική δίωξη του μέλους και την επιβολή ποινής είναι:

α) Η υπαίτια παράβαση του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

β) Η υπαίτια καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας εισφοράς προς το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες και

γ) Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου για την διαγραφή του. Σπουδαίο λόγο συνιστούν τα περιστατικά που με αντικειμενική κρίση και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, καθιστούν ασυμβίβαστη την ιδιότητα του μέλους με την συμπεριφορά που επέδειξε.

Β) Για τα πειθαρχικά παραπτώματα με τις ενδείξεις α και β αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ., ενώ για το πειθαρχικό παράπτωμα του σπουδαίου λόγου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα  μέλη είναι: α) το χρηματικό πρόστιμο από 100,00 – 2.000,00 €, β) η προσωρινή αποβολή μέχρι ένα (1) έτος και γ) η οριστική αποβολή.

 

Άρθρο 10

Πειθαρχική διαδικασία –  Αποβολή μέλους

Α) To Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου κινεί την πειθαρχική διαδικασία και διεξάγει τις ανακρίσεις για την εξακρίβωση του παραπτώματος είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από σχετική αίτηση άλλου μέλους.

Β) Επί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την πειθαρχική εξουσία ασκεί η Γενική Συνέλευση. Ενώπιον της θα φέρει το θέμα το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο πειθαρχικός έλεγχος αφορά ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε διορίζεται προσωρινή διοίκηση (άρθρο 69 Α.Κ.), η οποία θα συγκαλέσει τη γενική συνέλευση για να αποφασίσει αν θα ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος επί των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να κινηθεί πειθαρχικός έλεγχος κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ίδια συνεδρίαση διορίζεται πενταμελής επιτροπή για την διεξαγωγή των σχετικών ανακρίσεων, οπότε, μετά την περάτωσή τους συνέρχεται εκ νέου η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά με την όλη διένεξη και την επιβολή, ενδεχομένως, πειθαρχικής ποινής.

Γ) Η ανάκριση σε κάθε περίσταση περατώνεται μετά την εξέταση ενδεχομένως μαρτύρων, με την απολογία του εγκαλουμένου. Προς τούτο κοινοποιείται προς τον εγκαλούμενο έγγραφη πρόσκληση να απολογηθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου ή της πενταμελούς επιτροπής είτε έγγραφα, είτε προφορικά ή με αμφότερους τους τρόπους μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Μέσα στην προθεσμία αυτή ο εγκαλούμενος δικαιούται να λάβει γνώση όλου του φακέλου της πειθαρχικής διαδικασίας.

Δ) Μετά την απολογία του εγκαλουμένου το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση (ανάλογα με τη δικαιοδοσία κατά περίσταση) επιβάλλουν την κατά την κρίση τους πειθαρχική ποινή.

Ε) Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαλούμενο και από την κοινοποίηση άρχονται οι συνέπειες.

 

Άρθρο 11

Αποτελέσματα αποχώρησης, αποβολής,

ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους.

Κάθε μέλος που αποχωρεί από το σωματείο για οποιονδήποτε λόγο ή χάνει την ιδιότητα του μέλους (μετάθεση σε άλλον Δικηγορικό Σύλλογο, αλλαγή επαγγελματικής απασχόλησης κ.λ.π.) ή αποβάλλεται από αυτό, δεν έχει δικαιώματα στην περιουσία του. Η επιστροφή των καταβληθέντων απαγορεύεται ακόμα και με αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού ή με οποιαδήποτε άλλης μορφής αγωγή (άρθρο 90 παρ.1 Α.Κ.). Αντίθετα, τα μέλη αυτά οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη (άρθρο 90 παρ.2 Α.Κ.).

 

Άρθρο 12

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Α) Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν τα ίδια δικαιώματα και απολαμβάνουν εξίσου όλα τα ωφελήματα που τους παρέχει η ιδιότητα του μέλους με την επιφύλαξη των ειδικών εξαιρέσεων.

Β) Παράλληλα όμως κάθε μέλος υποχρεούται να τηρεί τους όρους του παρόντος και να ενδιαφέρεται για την πρόοδο του Λογαριασμού και τη διαφύλαξη των πόρων του και της περιουσίας του.

Γ) Επί πλέον τα μέλη υποχρεούνται:

  • Να εξοφλούν εμπρόθεσμα και χωρίς περιττές οχλήσεις τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Λογαριασμό.
  • Να παρέχουν κάθε πληροφορία προς τη διοίκηση του σωματείου απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σκοπών του.
  • Να γνωστοποιούν, εμπρόθεσμα και εφόσον είναι δυνατό εγγράφως, κάθε μεταβολή των προσωπικών τους σχέσεων που συνεπάγεται οποιαδήποτε συνέπεια στις σχέσεις τους με το σωματείο και
  • Να σέβονται τα περιορισμένα οικονομικά δεδομένα του σωματείου, να βασίζονται κυρίως στην αλληλεγγύη των συναδέλφων τους και να αποφεύγουν συνεπώς κάθε άσκοπη δαπάνη που επιβαρύνει αυτό.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Πόροι του σωματείου

(Άρθρο 80 εδ. 3 Α.Κ.)

 

Άρθρο 13

Πόροι του Λογαριασμού

Οι πόροι του Λογαριασμού διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Τακτικοί πόροι είναι:

Α) Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από κάθε μέλος για την (αρχική) εγγραφή του στο σωματείο εφόσον αυτή γίνει μετά την παρούσα κωδικοποίηση είτε λόγω μεταθέσεως είτε λόγω διορισμού του ως δικηγόρου. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1.000,00 € και εξοφλείται άμεσα και εφάπαξ με την εγγραφή. Σε περίπτωση μη άμεσης και εφάπαξ καταβολής, το ποσό εγγραφής παρακρατείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης από το μέρισμα του διανεμητικού Λογαριασμού και αποδίδονται αμέσως στο σωματείο. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Οι τυχόν εκούσιες εισφορές μέλους ή τρίτου.

Γ) Κάθε πρόσοδος από την περιουσία του σωματείου (μισθώματα, τόκοι κ.λ.π.).

Δ) Η μηνιαία εισφορά κάθε μέλους που καθορίζεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ε) Το προϊόν από την διάθεση ειδικών ενσήμων που χρησιμοποιούνται με επικόλληση τους σε δικόγραφα, συμβάσεις ή σχέδια συμβάσεων κ.λ.π. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το ύψος τους καθορίζεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΣΤ) Έκτακτοι πόροι είναι κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες παραγράφους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεές προς το σωματείο, κληρονομιές ή κληροδοσίες καθώς και κάθε άλλη επιχορήγηση ή ενίσχυση οικονομική από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το Λογαριασμό. Οι κληρονομίες γίνονται πάντοτε αποδεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής.

 

Άρθρο 14

Διαχείριση των πόρων και της περιουσίας

Α) Η διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του σωματείου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπόκειται στον έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Υπέρτατη υποχρέωση των διοικούντων το σωματείο είναι η με οποιονδήποτε τρόπο αποφυγή μείωσης των αποθεματικών κεφαλαίων του. Η μείωση των αποθεματικών κεφαλαίων του σωματείου επιτρέπεται μόνο μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ανεξάρτητα από το τελικό ετήσιο αποτέλεσμα και την εξίσωση κερδών και ζημιών της ετήσιας διαχείρισης, τα κεφάλαια πρέπει να μένουν ανέπαφα και σ’ αυτά να προστίθενται οι τόκοι ή άλλα ενδεχόμενα ωφελήματα από την τοποθέτησή τους. Κάθε μείωση του κεφαλαίου, πρέπει να θεωρείται και ζημία του σωματείου, ανεξάρτητα αν η μείωση αυτή καλύπτεται από τα ωφελήματα, συνολικά ή εν μέρει.

Γ) Ο ετήσιος έλεγχος της Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 23) πρέπει να είναι αναλυτικός και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συντάσσεται από το λογιστή του σωματείου. Ταυτότητα ελεγχομένου και ελέγχοντος απαγορεύεται. Για το λόγο αυτό, η Εξελεγκτική Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο, υποβοηθείται στον έλεγχο των σχετικών εκθέσεων (προϋπολογισμών, απολογισμών κ.λ.π.) από τρίτο λογιστή στον οποίο ανατίθεται κατά μήνα Ιανουάριο κάθε έτους ο έλεγχος αυτός και η σύνταξη της σχετικής εκθέσεως.

Δ) Η μελέτη της οικονομικής προοπτικής και μελλοντικής εξέλιξης του λογαριασμού μπορεί να ανατίθεται σε αναγνωρισμένο γραφείο αναλογιστών του οποίου ζητείται η έγγραφη άποψη, με αμοιβή, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Ε) Οι λογαριασμοί του Σωματείου κρατούνται κατά το διπλογραφικό σύστημα και η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατά τη λήξη της οικονομικής χρήσεως, συντάσσεται προϋπολογισμός και απολογισμός.

 

Άρθρο 15

Η εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου

Α) Τα κεφάλαια του σωματείου κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του σωματείου και σε τραπεζικά υποκαταστήματα της έδρας του, τα οποία ανήκουν σε Τράπεζες με υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας και υψηλό δείκτη ρευστότητας.

Β) Τοποθέτηση χρημάτων σε άλλες μορφές καταθέσεων επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου.

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση της τυχόν ακίνητης περιουσίας του σωματείου. Η αγορά και η πώληση ακίνητης περιουσίας διενεργούνται μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου.

Δ) Οι διατάξεις του παρόντος και προηγούμενου άρθρου δεν αποτελούν μόνο κατευθυντήρια γραμμή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά καθιδρύουν και υποχρέωσή τους προς τήρηση με αυστηρότητα των κανόνων της τακτικής, νόμιμης και αποδοτικής εκμετάλλευσης της σωματειακής περιουσίας.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τρόπος της δικαστικής και της εξώδικης 

αντιπροσώπευσης του σωματείου

(Άρθρο 80 εδ.4 Α.Κ.)

 

Άρθρο 16

 Διοικητικό Συμβούλιο

Α) Η δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης Αρχής καθώς και έναντι τρίτων διεξάγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη βούληση του σωματείου με τις αποφάσεις του και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς, τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας του.

Β) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

Μεριμνά για την ακριβή εκτέλεση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και των διατάξεων του καταστατικού αυτού.

Φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

Ασκεί κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική.

Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, προπαρασκευάζει τα θέματα που θα συζητηθούν και εισηγείται γι’ αυτά.

Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του έτους,

Συντάσσει και τηρεί την αλληλογραφία.

Κρατά και φυλάσσει τα αρχεία των μελών και τη σφραγίδα του σωματείου.

Αποφασίζει για  την  εγγραφή  των ενδιαφερομένων στο σωματείο και τη διαγραφή των μελών, όπως ορίζει αυτό το καταστατικό.

Καθορίζει τα καθήκοντα του προσωπικού του σωματείου. Απαγορεύεται όμως να προβαίνει σε πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας.

Ορίζει ειδικές επιτροπές από μέλη του, ή τρίτους, για τη μελέτη και εισήγηση διαφόρων θεμάτων που ενδιαφέρουν το σωματείο.

Αποφασίζει για τη διενέργεια οποιουδήποτε δικαστικού αγώνα ή για την παρέμβαση σε εκκρεμή δίκη, για το συμφέρον του σωματείου και ορίζει για τον σκοπό αυτό πληρεξούσιο δικηγόρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει τον πρόεδρο του ή άλλο μέλος του για την εκπροσώπηση του σωματείου και την διεκπεραίωση συγκεκριμένης πράξης.

Γ) Γενική και αόριστη εξουσιοδότηση για αναλήψεις χρημάτων δεν ισχύει και δεν αναγνωρίζεται από το σωματείο, ενώ για κάθε πληρωμή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου. Αναλήψεις χρημάτων με μορφή συμψηφιστικές εγγραφές που αφορούν αποκλειστικά και μόνο επενδύσεις του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. (π.χ. ανανέωση προθεσμιακών καταθέσεων χωρίς υλική ανάληψη χρημάτων) ενεργούνται από τον ταμία ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου άνευ ειδικής εξουσιοδότησης εκ μέρους του Δ.Σ..

Υλικές αναλήψεις χρημάτων για οποιοδήποτε άλλο λόγο ενεργούνται ύστερα από ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τους παρακάτω περιορισμούς και προϋποθέσεις:

  • για την ανάληψη ποσού έως 5.000,00 Ευρώ απαιτείται η υπογραφή ενός μόνο προσώπου από τα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. πρόσωπα,
  • για την ανάληψη ποσού από 5.000,01 έως και 50.000,00 Ευρώ απαιτούνται οι υπογραφές δύο προσώπων από τα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. πρόσωπα,
  • για την ανάληψη ποσού από 50.000,01 μέχρι και 199.999,99 Ευρώ απαιτούνται οι υπογραφές τριών προσώπων από τα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. πρόσωπα,
  • για την ανάληψη ποσού άνω των 200.000,00 Ευρώ απαιτούνται οι υπογραφές όλων των μελών που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.»

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Τα όργανα της διοίκησης του σωματείου και οι όροι με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανά του (άρθρο 80 εδ.5 Α.Κ.)

 

Άρθρο 17

Όργανα του σωματείου

Τα όργανα του σωματείου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών του.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Άρθρο 18

Σύνθεση και εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

Α)  Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου αποτελείται από 5 μέλη που εκλέγονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους..

Β) Υποψηφιότητα για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν όλα τα μέλη.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται το αργότερο 10 ημέρες πριν την ημέρα  της ψηφοφορίας και είναι έγγραφες. Την ημέρα της ψηφοφορίας, εκλέγεται από τους συνέδρους τριμελής εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών.

Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει για την διενέργεια των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.

Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και για το αποτέλεσμα, η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και παραδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ., προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά της συνέλευσης.

Γ) Η ψηφοφορία διεξάγεται την τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου μαζί με τις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια που αναφέρουν τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Κάθε  ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει σταυρό προτίμησης σε 5 μέλη. Από αυτά τα μέλη, τα 5 που θα λάβουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης εκλέγονται ως τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα υπόλοιπα είναι αναπληρωματικά.

Δ) Ο πλειοψηφήσας σύμβουλος είτε την ίδια μέρα της εκλογής είτε άλλη ημέρα που καθορίζει αλλά πάντως μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο από την ημέρα των εκλογών συγκαλεί τα υπόλοιπα εκλεγέντα μέλη για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία.

Ε) To νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη διοίκηση του σωματείου από την 16 Μαρτίου του έτους των εκλογών και η θητεία του είναι τριετής.

ΣΤ) Τα αξιώματα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθα και αμετάβλητα και εξακολουθούν για όλη τη διάρκεια της τριετίας. Αντικατάσταση των μελών αυτών γίνεται μόνο στην περίπτωση της παραίτησης από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή θανάτου, οπότε ακολουθεί η διαδικασία της αναπλήρωσης από τα αναπληρωματικά μέλη. Συμφωνία περί αλλαγής στο αξίωμα του Προέδρου κατά τακτά χρονικά διαστήματα μεταξύ των μελών της διοίκησης απαγορεύεται.

 

Άρθρο 19

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Α) Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος του ή αδικαιολόγητης παράλειψης του ο Αντιπρόεδρος, καλεί τα λοιπά μέλη για συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με έγγραφη πρόσκληση, όπου καθορίζονται ο τόπος, η ώρα της συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει προς συνεδρίαση τα μέλη του συμβουλίου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση αν ζητήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον τρία (3) μέλη του με έγγραφη αίτησή τους όπου αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

Β) Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση πρέπει να απευθύνεται και να γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν μέλος δεν προσκληθεί και δεν προσέλθει στη συνεδρίαση, αυτή είναι άκυρη αν δεν μπορεί να αποκλεισθεί βάσιμα η περίπτωση λήψης διάφορης απόφασης με τη  συμμετοχή και του μέλους που δεν προσκλήθηκε.

Η λήψη έγκυρης απόφασης προϋποθέτει προηγούμενη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών, εκτός αν όλα τα μέλη δήλωσαν έγγραφα ότι συμφωνούν στο περιεχόμενο μιας απόφασης.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δημόσιες και επιτρέπεται ελεύθερα στα μέλη του  Λογαριασμού η παρακολούθηση τους.

Γ) Η πλειοψηφία υπολογίζεται στους παρόντες και όχι στους ψηφίσαντες. Συνεπώς όσοι απέχουν από την ψηφοφορία ή ψηφίζουν άκυρα συνυπολογίζονται και ουσιαστικά αριθμούνται υπέρ της αντίθετης απόφασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η πρόταση εκείνη με την οποία συντάχθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χωρεί.

Ε) Η δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του σωματείου καθώς και η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δύναται να αναθέσει την αντιπροσώπευση στον Πρόεδρό του για κάθε συγκεκριμένη υπόθεση.

 

Άρθρο 20

Παραίτηση, παύση, ανάκληση μέλους

 ή ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Α) Κάθε μέλος, καθώς και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν το δικαίωμα να παραιτηθούν από την ιδιότητα τους, χωρίς να απαιτείται αποδοχή της παραίτησης από άλλο όργανο του σωματείου. Τυχόν ευθύνες του παραιτούμενου από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν αποσβήνονται με την παραίτηση. Αν παραιτηθεί ολόκληρο το συμβούλιο ή τρεις από τα πέντε (5) μέλη πριν τη λήξη της θητείας τους, τότε διορίζεται προσωρινή διοίκηση (άρθρο 69 Α.Κ.) που προκηρύσσει εκλογές. Αλλιώς τα κενά συμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς.

Β) Η Γενική Συνέλευση του σωματείου έχει το δικαίωμα να παύσει οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε λόγο τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη έγκριση των πεπραγμένων κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση δεν συνιστά και παύση της διοίκησης, εκτός αν τεθεί το θέμα σε μυστική ψηφοφορία και αποφανθεί σχετικά η Γενική Συνέλευση. Η παύση του μέλους ή των μελών ως μονομερής πράξη, παράγει τα αποτελέσματα της από τη στιγμή της περιέλευσής της στα μέλη που ανακαλούνται. Συνεπώς αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα κατά τη λήψη της απόφασης, τα αποτελέσματα της παύσης επέρχονται αμέσως από τη λήψη της.

Γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύσσονται έκπτωτα με απόφαση της διοικητικής Αρχής ή δικαστηρίου όπως ο νόμος ορίζει.

Δ) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χάνουν την ιδιότητα τους σε περίπτωση αδικαιολόγητης συνεχούς απουσίας σε τρεις τουλάχιστον συνεδριάσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Όροι με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει

και αποφασίζει η συνέλευση των μελών

(άρθρο 80 εδ.6 Α.Κ.)

 

Άρθρο 21

Γενική Συνέλευση και το έργο της

Α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο εσωτερικό όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Θέματα όπως η μεταβολή του σκοπού (Α.Κ.99), η τροποποίηση του καταστατικού, η διάλυση του σωματείου Α.Κ. 99 και 103), η αποβολή μέλους του σωματείου για σπουδαίο λόγο (Α.Κ. 88 εδ β), η εποπτεία και έλεγχος των οργάνων της διοίκησης καθώς και η παύση τους (Α.Κ. 94), η πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και η έγκριση του ισολογισμού, απολογισμού και προϋπολογισμού, ανήκουν υποχρεωτικά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Όμοια, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την εκλογή της διοίκησης του σωματείου, την τύχη της περιουσίας του σωματείου κατά τη διάλυση του (Α.Κ. 77), τη λήψη απόφασης για αγορά ή πώληση ακινήτων, την τοποθέτηση χρημάτων κατά το άρθρο 15 Β του παρόντος, την αποδοχή κληρονομιών, (πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής), κληροδοσιών και δωρεών, για λογαριασμό του σωματείου, τη λήψη απόφασης για σπουδαία θέματα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την παραπομπή τους στη Γενική Συνέλευση, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στο καταστατικό ή σε διάταξη νόμου.

 

Άρθρο 22

Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσκληση και απαρτία

Α) Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη του σωματείου εφόσον είναι ταμειακώς εν τάξει. Αντιπροσώπευση άλλων μελών απαγορεύεται.

Β) Τη Γενική Συνέλευση την καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά μεν μια φορά το χρόνο κατά τους μήνες Μάρτιο ή Απρίλιο, έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαία η σύγκληση της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή υποβληθεί σχετική έγγραφη αίτηση του 1/15 των μελών του σωματείου ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Γ) Η πρόσκληση είναι γενική και έγγραφη και περιέχει τον τόπο της συνεδρίασης, την ημέρα και ώρα και τα θέματα προς συζήτηση. Απόφαση που λήφθηκε για θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση είναι άκυρη.

Το έγγραφο της πρόσκλησης τοιχοκολλάται 3 ημέρες πριν τη συνεδρίαση σε εμφανή σημεία του δικαστικού μεγάρου και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου και του σωματείου. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/4 των μελών.

Δ) Σε περίπτωση που στην πρώτη συνεδρίαση δεν υπήρξε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αντίστοιχη ημέρα της επομένης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Οι πιο πάνω τοιχοκολλήσεις επαναλαμβάνονται με τους ίδιους όρους. Η συνεδρίαση αυτή είναι έγκυρη αν είναι παρόντα το 1/8 των μελών.

Ε) Εφόσον και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε καλείται με τον ίδιο πιο πάνω τρόπο της προηγούμενης παραγράφου για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα με όσα μέλη είναι παρόντα.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός και σε περίπτωση αμφισβήτησης διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα και όπου απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό, η ψηφοφορία είναι μυστική.

Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την συνεδρίαση των αρχαιρεσιών, οπότε προεδρεύει το αρχαιότερο από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Για όλα τα θέματα και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο των γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης (εκτός από τις αρχαιρεσίες) λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Για την τοποθέτηση, όμως, χρημάτων κατά το άρθρο 15 Β του παρόντος και για την πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού απαιτείται η απαρτία του 1/2 των εγγεγραμμένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 

Άρθρο 23

Εξελεγκτική Επιτροπή

Α) Με το ίδιο ψηφοδέλτιο της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά που αποτελούν την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη που εκλέγονται προέρχονται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας.

Β) Μεταξύ των τριών (3) μελών που εκλέχθηκαν, ορίζεται με συμφωνία μεταξύ τους ο Πρόεδρος ο οποίος εκπροσωπεί την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Γ) Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής όπως και του Διοικητικού Συμβουλίου (έναρξη και λήξη).

Δ) Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Λογαριασμού.

Ειδικότερα δικαιούται οποτεδήποτε, είτε αυτόβουλα είτε ύστερα από αίτηση είκοσι (20) μελών της Γενικής Συνέλευσης, να ελέγχει τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου γενικά ή σε ορισμένους τομείς. Ο έλεγχος αυτός θεωρείται ως υπέρτατη καταστατική υποχρέωση των μελών της ενώ η παράβαση της συνεπάγεται την έκπτωση των μελών της από το αξίωμα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που καλείται για το λόγο αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση τα έκπτωτα μέλη ή ολόκληρη η Εξελεγκτική Επιτροπή αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη της.

Ε) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκτός από τον έκτακτο έλεγχο οποτεδήποτε της οικονομικής διαχείρισης συντάσσει έκθεση κατά τη λήξη κάθε έτους λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παραδίδονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παραδίδει κάθε στοιχείο της διαχείρισης στα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής όχι μόνο στο τέλος του έτους αλλά και κατά τους έκτακτους ελέγχους που διενεργεί όπως η παρ. Δ του παρόντος άρθρου αναφέρει.

ΣΤ) Με βάση τα στοιχεία του ελέγχου, η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση τον Μάρτιο ή Απρίλιο σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

Ζ) Όσα ισχύουν για την παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την απώλεια της ιδιότητας ή την έκπτωσή τους, ισχύουν ανάλογα και για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Όροι για την τροποποίηση του καταστατικού

(άρθρο 80 εδ.7 Α.Κ.)

 

Άρθρο 24

Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία είναι απαραίτητη η απαρτία των μισών τουλάχιστον εγγεγραμμένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων (άρθρο 99 Α.Κ.).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Όροι για τη διάλυση του σωματείου

(άρθρο 80 εδ.8 Α.Κ)

Άρθρο 25

Εκούσια διάλυση του σωματείου

Ο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. διαλύεται οποτεδήποτε εκούσια. Προς τούτο απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, με απαρτία των 3/4 των μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Δικαστική απόφαση που να επικυρώνει την απόφαση για τη διάλυση δεν απαιτείται και η δημοσίευση της διάλυσης στο βιβλίο δημοσίευσης του καταστατικού δεν έχει συστατικό χαρακτήρα.

 

Άρθρο 26

Διάλυση από το νόμο

Ο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. διαλύεται μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα (άρθρο 104 εδ. 2 Α.Κ.) Η διάλυση επέρχεται αυτοδίκαια χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση που να απαγγέλλει τη διάλυση.

 

Άρθρο 27

Δικαστική διάλυση του λογαριασμού

Α) Ο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. διαλύεται με δικαστική απόφαση αν α) μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλη αιτία, είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό β) αν από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί και γ) αν επιδιώκεται σκοπός διαφορετικός από το σκοπό που καθορίζεται με το παρόν καταστατικό ή αν ο σκοπός αυτός ή η λειτουργία του έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.

Β) Για τη δικαστική διάλυση του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. απαιτείται δικαστική απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Ξάνθης που δικάζει κατά την εκούσια διαδικασία (άρθρα 740 και 787 ΚΠολΔ).

 

Άρθρο 28

Εκκαθαριστές και περιουσία του σωματείου μετά τη διάλυση

Α) Εκκαθαριστές του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. διορίζονται με την παρούσα διάταξη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρόνο της διάλυσης. Σε περίπτωση που τα μέλη αυτά δεν αποδέχονται να μπουν εκκαθαριστές ή παραιτήθηκαν ή δεν υπάρχουν πλέον, τότε τα πρόσωπα των εκκαθαριστών διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και μάλιστα με την ίδια απόφαση για την διάλυση του σωματείου. Αν και τα πρόσωπα αυτά δεν αποδέχθηκαν το διορισμό τους, ή αποχώρησαν ή δεν μπορούν να αναλάβουν το αξίωμα των εκκαθαριστών, τότε τα πρόσωπα της διορίζονται από το Μον. Πρωτοδικείο Ξάνθης που δικάζει με την εκουσία διαδικασία. Ο τρόπος αυτός προέλευσης των εκκαθαριστών είναι διαδοχικός και ακολουθείται η πιο πάνω σειρά.

Β) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν τον μετά την διάλυση Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. συλλογικά και ενεργούν μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

Γ) Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την διάλυση του σωματείου ή με άλλη απόφαση κατά το στάδιο της εκκαθάρισης που καλείται από τους εκκαθαριστές, αποφασίζεται και η τύχη της περιουσίας του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. μετά την διάλυσή του και την είσπραξη των απαιτήσεών του (και από τα μέλη) και την εξόφληση των υποχρεώσεών του.

 

Άρθρο 29

Γενικές διατάξεις

Α) Όπου αναφέρεται στο καταστατικό ο όρος «προθεσμία», αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Β) Τυχόν κενά ή δυσνόητα κείμενα του παρόντος ή επιδεχόμενα πολλές ερμηνείες και λύσεις, λύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την κειμένη νομοθεσία και τα διδάγματα και πορίσματα της νομολογίας και επιστήμης.

Γ) Ο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. έχει σφραγίδα στρογγυλή και φέρει περιφερειακά την επωνυμία και στο κέντρο το έτος ιδρύσεως του.

Δ) Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τέως μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. κηρύσσονται επίτιμα μέλη του σωματείου γιατί προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς αυτό ή σε ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. Τα επίτιμα μέλη προσκαλούνται στις γενικές συνελεύσεις όπως και τα υπόλοιπα μέλη, λαμβάνουν το λόγο αλλά δεν ψηφίζουν.

Ε) Τα βιβλία που τηρεί το σωματείο είναι: α) Βιβλίο Πρωτοκόλλου, β) βιβλίο πρακτικών κι αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, γ) βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και ε) βιβλίο περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει και την τήρηση άλλων βιβλίων που είναι απαραίτητα κατά την κρίση του για την ομαλή λειτουργία του Λογαριασμού.

ΣΤ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη συμμετοχή του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. σε ενώσεις που συμμετέχουν Λ.Ε.Α.Δ. άλλων δικηγορικών συλλόγων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή του θέματος για λήψη της σχετικής απόφασης στη Γενική Συνέλευση.

ΞΑΝΘΗ   25-06-2014