Ιστορικό Ίδρυσης

Το έτος 1999, με την υπ’ αριθμ. 177/1999 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, αναγνωρίσθηκε ως νόμιμη η σύσταση του σωματείου με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.)», που εδρεύει στην Ξάνθη και εγκρίθηκε το καταστατικό του, που αποτελούταν αρχικά από τριάντα (30) άρθρα, στη συνέχεια δε γράφηκε στο τηρούμενο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αύξοντα αριθμό 822.

Το έτος 2003, με την υπ’ αριθμ. 14/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, διατάχθηκε η καταχώριση τροποποίησης του καταστατικού του παραπάνω σωματείου και καταχωρήθηκε στο παραπάνω τηρούμενο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Ξάνθης.

Το έτος 2007, με την υπ’ αριθμ. 276/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, διατάχθηκε η καταχώριση τροποποίησης του καταστατικού του παραπάνω σωματείου και καταχωρήθηκε στο παραπάνω τηρούμενο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Ξάνθης.

Το έτος 2010 με την υπ’ αριθμ. 238/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, διατάχθηκε η καταχώριση τροποποίησης των συνολικών διατάξεων του καταστατικού του παραπάνω σωματείου και η κωδικοποίηση των προϋφισταμένων και νέων διατάξεών του σε νέο καταστατικό, που αποτελείται σήμερα από είκοσι εννέα (29) άρθρα, και καταχωρήθηκε στο παραπάνω τηρούμενο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Ξάνθης.